Znak ZRC ARHEOLOŠKI VESTNIK

Inštitut za arheologijo  ZRC SAZU

ARHEOLOŠKI VESTNIK 55, 2004

Bojana ROZMAN:

Keramika iz prazgodovinske naselbine v Kranju (Pavšlarjeva hiša)

Izvleček

V članku so prikazani rezultati zaščitnih izkopavanj leta 1991 v Pavšlarjevi hiši na kranjskem pomolu na Glavnem trgu 18. Odkrit je bil tloris ene prazgodovinske hiše z značilnim kuhinjskim inventarjem, ki hišo datira na prehod pozne bronaste dobe v začetek starejše železne dobe (Ha B3/C1).

Najdena ornamentirana fina keramika nam kaže sintezo vzhodnih, ruških elementov na eni strani in zahodnih, svetolucijskih na drugi strani. V Kranju je s tem okrasom izražena lokalna specifičnost.

Ključne besede: Slovenija, Kranj, pozna bronasta doba, starejša železna doba, prazgodovinska naselbina, hiša, lončenina

Celotno besedilo (pdf)

Predstavitev   Naslovi    Informacije, naročila, cenik    Priprava slikovnega gradiva   Iskalnik    Pomoč pri iskanju   
Na začetek   Na vrh