Znak ZRC ARHEOLOŠKI VESTNIK

Inštitut za arheologijo  ZRC SAZU

ARHEOLOŠKI VESTNIK

Arheološki vestnik je osrednja slovenska arheološka revija. Objavlja izvirne znanstvene in strokovne prispevke, ki predstavljajo izsledke raziskav na področju arheologije v vzhodnoalpskem, severnojadranskem in zahodnobalkanskem prostoru s težiščem na slovenskem in sosednjem ozemlju. Odprta je za diskusije o novih teoretskih pogledih in metodoloških pristopih ter za kritična ovrednotenja, prav tako za prispevke drugih znanstvenoraziskovalnih področij, ki v povezavi z arheologijo osvetljujejo preteklost tega prostora (antična zgodovina, epigrafika, numizmatika, fizična antropologija, arheozoologija, arheobotanika, arheoastronomija, paleookolje ipd.). V objavo sprejemamo tudi tematske sklope razprav s posameznih znanstveno-strokovnih posvetov in srečanj.

Prispevke objavljamo v slovenskem in tujem jeziku, s povzetki ali integralnimi prevodi ter izvlečki v slovenskem in angleškem jeziku.

Revija vsebuje številne risbe, fotografije, načrte, preglednice, zemljevide in karte na visoki tehnični ravni.

Izhaja enkrat letno od leta 1950 v tiskani obliki. Od leta 2004 so na spletu tekoče številke, od leta 2017 dalje pa tudi poskenirani članki iz ostalih številk (številke na spletu).

Revija spoštuje etične standarde, ki temeljijo na Evropskem kodeksu ravnanja za ohranjanje raziskovalne poštenosti, Smernicah za dobro prakso urednikov revij Odbora za etiko objavljanja COPE (COPE’s Best Practice Guidelines for Journal Editors) ter na veljavnih politikah založbe Elsevier (Izjava o etiki objavljanja in zlorabah pri objavljanju).

Soizdajatelja: SAZU in ZRC SAZU, Inštitut za arheologijo

Založnik: Založba ZRC

Arheološki vestnik je vključen v naslednje indekse:

Možna je knjižna zamenjava. Arheološki vestnik vsako leto razpošljemo v zamenjavo na okoli 450 naslovov doma in v tujin.

ISSN 0570-8966, 20 x 29 cm, trdo vezana
ISSN 1581-1204 - spletne publikacije

Uredništvo |  Informacije, naročila, cenik |  Iskalnik |  Številke na spletu |  Navodila piscem |  Avtorska izjava |  Recenzijski obrazec
Na začetek | Na vrh