Znak ZRC ARHEOLOŠKI VESTNIK

Inštitut za arheologijo  ZRC SAZU

NAVODILA PISCEM

  1. Sprejemanje prispevkov
  2. Splošni napotki
  3. Besedilo
  4. Navajanje slikovnega gradiva
  5. Priprava slikovnega gradiva
  6. Recenziranje člankov
  7. Avtorske pravice

***

1 SPREJEMANJE PRISPEVKOV

Uredništvo v objavo sprejema izvirne znanstvene prispevke, ki v taki obliki niso bili in ne bodo objavljeni drugje. Sprejema jih vse leto.

Prispevki morajo biti oddani v digitalni obliki glavni urednici ( (tecco@zrc-sazu.si), ki jih posreduje izbranim recenzentom v oceno. Recenzentski postopek je pred pripravo objave obvezen za vse prispele članke.

Na podlagi pozitivnih recenzentskih mnenj se uredniški odbor na seji (enkrat letno) odloči o objavi prispevkov glede na vrstni red prispetja, zaključeno redakcijo ter v skladu z enakomerno razporeditvijo po temah. Avtorja o uvrstitvi ali zavrnitvi njegovega prispevka obvesti glavni urednik, ki mu na podlagi mnenj recenzentov in uredništva lahko predlaga tudi morebitne popravke ali dopolnitve. Kriteriji ocenjevanja so razvidni iz recenzentskega obrazca.

Članki so primerni za tehnično urejanje in objavo, ko vsebujejo vse obvezne sestavine (podpisana Avtorska izjava) in so pripravljeni v skladu s principi Arheološkega vestnika (glej v nadaljevanju).

***

2 SPLOŠNI NAPOTKI

Prispevki naj bodo napisani sežeto, osredotočeni na naslovno temo in logično strukturirani, razdeljeni naj bodo na poglavja ter urejeni skladno z navodili. Zaželeno je, da ne presegajo 50 strani, vključno s katalogom, slikovnim gradivom, prevodom in seznamom pisnih virov/literaturo.

Jezik(i): Objavljamo prispevke v slovenskem in/ali tujem jeziku, s povzetki in izvlečki v slovenščini in/ali angleščini.

Obvezne sestavine prispevkov za objavo v Arheološkem vestniku

Naslov članka v slovenskem in tujem jeziku
Avtor: ime in priimek, inštitucija, poštni naslov in elektronski naslov
Izvleček: v slovenskem in angleškem jeziku, dolžina do 1000 znakov skupaj s presledki (vsebuje naj glavna izhodišča in ugotovitve)
Ključne besede: do 8 ključnih besed v slovenskem in angleškem jeziku (geografska, časovna, kulturna, tematska oz. predmetna opredelitev)
Besedilo članka: dolžina do 150.000 znakov skupaj s presledki
Seznam uporabljenih virov in literature, urejen v skladu z navodili
Povzetek ali integralni prevod v slovenski ali tuj jezik
Seznam slikovnega gradiva, opremljen s podnapisi v skladu z navodili

S podpisano Avtorsko izjavo avtor izkazuje, da vsebuje članek vse obvezne sestavine (morebitna odstopanja pojasni v opombi, z navedbo datuma predvidene dopolnitve), da se strinja s pravili objave v Arheološkem vestniku in ne krši avtorskih pravic drugih.

***

3 BESEDILO

Zaželeno je, da avtor sam poskrbi za prevod izvlečka in povzetka in pri tem obvezno navede ime in priimek prevajalca. Če avtor odda lektorirano besedilo, naj navede tudi ime in priimek lektorja. Uredništvo poskrbi za osnovno lekturo besedila, avtorji pa so dolžni sodelovati v procesu lektoriranja in urejanja članka. Zaželeno je, da avtorji korekture opravijo v treh tednih.

Citiranje literature in virov v članku in oblikovanje seznama (pdf)

***

4 NAVAJANJE SLIKOVNEGA GRADIVA

Pri navajanju slikovnega gradiva uporabljamo naslednje kratice, zapisane ležeče: sl. (slika), t. (tabla), tab. (tabela) in pril. (priloga).
  Primer:
... Med redke najdbe sodijo dobro ohranjene železne brzde (t. 12: 1; 13: 2,3,8; 16; 18; sl. 2: 4,5; 3; 4; pril. 3).

Seznam slikovnega gradiva, opremljen s podnapisi, naj bo dodan na koncu besedila ali v svoji datoteki. V podnapisu morajo biti obvezno navedeni ime najdišča, vsebina slike, snov in merilo, če ga ni na sliki.
  Primer:
T. 15: Strmec nad Belo Cerkvijo. Grobišče Košak B, grob 1. 1,3 železo; 2 železo in bron. M. 1,2 = 1:2; 3 = 1:4.

Sl. 4: Gradbeni napis Avgusta in Tiberija (CIL III 10768 = AIJ 170a = ILJug 303 = RINMS 34).
Fig. 4: The building inscription of Augustus and Tiberius (CIL III 10768 = AIJ 170a = ILJug 303 = RINMS 34). (CIL III 10768 = AIJ 170a = ILJug 303 = RINMS 34).

Tab. 1: Zastopanost posameznih taksonov velikih sesalcev v gradivu z Grubelj, pridobljenem med izkopavanji v letu 2008. Podano je število določenih primerkov (Number of Identified Specimens; NISP) in najmanjše število osebkov (Minimum Number of Individuals; MNI). Obrazložitev simbola: CsCc – Caprinae s. Capreolus capreolus.
Tab. 1: Representation of individual large mammalian taxa in the material from Grublje, acquired during the excavations of 2008. Number of Identified Specimens; NISP, and the Minimum Number of Individuals; MNI, are given. Abbreviation: CsCc – Caprinae s. Capreolus capreolus.

Pril. 1: Karta bronastodobnih najdišč. M. = 1:250.
Beil.1: Karte der bronzezeitlichen Fundorte. M. = 1:250.

***

5 PRIPRAVA SLIKOVNEGA GRADIVA

Velikost zrcala je 16 × največ 23 cm; za večje slike, ki jih pripravimo kot priloge, se avtor dogovori z urednico.

Slikovno gradivo (tabelarični prikazi, grafi, risbe, skice, načrti, fotografije, zemljevidi in table) je v Arheološkem vestniku praviloma objavljeno v črno-beli tehniki in sivih odtenkih, le izjemoma v barvah. Sprejemamo samo slikovno gradivo, zapisano v digitalni obliki, poslano pa naj bo na zgoščenki ali po e-pošti, iztise načrtov v KONČNI velikosti pa pošljite na poštni naslov inštituta. Slikovnega gradiva, ki ga v digitalni obliki pripravimo na Inštitutu za arheologijo ZRC SAZU, ne izročamo avtorjem članka.

Velikosti

Tabelarični prikazi in grafi

Zemljevidi, karte in načrti

Rastrska grafika

Vektorska grafika

***

6 RECENZIRANJE ČLANKOV

Članki se recenzirajo. Recenzentski postopek opravijo člani uredniškega odbora ali ustrezni strokovnjaki zunaj uredniškega odbora v roku šestih tednov. Na predlog uredništva ali recenzenta je objava prispevka lahko tudi zavrnjena. Pričakuje se, da avtor v 3 tednih po prejemu recenzentskih mnenj odda prispevek v končni obliki. Če pripomb recenzentov ne upošteva, je to dolžan pisno utemeljiti uredniškemu odboru za nadaljnjo presojo.

***

7 AVTORSKE PRAVICE

Izdajatelj revije se glede urejanja avtorskih razmerij ravna po veljavnem Zakonu o avtorskih in sorodnih pravicah. Za avtorsko delo, poslano za objavo v reviji, vse moralne avtorske pravice pripadajo avtorju, vse materialne avtorske pravice pa avtor za enkratno objavo v tiskani in elektronski obliki brezplačno prenese na izdajatelja.

Opozorilo: Avtor članka mora sam pridobiti dovoljenje za uporabo in reproduciranje slikovnega gradiva in virov, kjer ni nosilec avtorskih pravic, oziroma v primeru sporov sam nosi odgovornost.

Prispevki v Arheološkem vestniku niso honorirani niti niso honorirane recenzentske ocene.

Avtorju pripada brezplačen izvod publikacije, svoj članek prejme tudi v elektronski obliki (pdf).

***

Arheološki vestnik |  Uredništvo |  Informacije, naročila, cenik |  Iskalnik |  Številke na spletu |  Navodila piscem |  Avtorska izjava |  Recenzijski obrazec
Na začetek | Na vrh