Znak ZRC ARHEOLOŠKI VESTNIK

Inštitut za arheologijo  ZRC SAZU

NAVODILA PISCEM

  1. Sprejemanje prispevkov
  2. Splošni napotki
  3. Besedilo
  4. Navajanje slikovnega gradiva
  5. Priprava slikovnega gradiva
  6. Recenziranje člankov
  7. Avtorske pravice

***

1 SPREJEMANJE PRISPEVKOV

Uredništvo v objavo sprejema prispevke, ki v taki obliki niso bila in ne bodo objavljena drugje.

Sprejema jih vse leto, po presoji uredniškega odbora in na podlagi pozitivnega recenzentskega mnenja pa jih praviloma objavlja v skladu z vrstnim redom prispetja in zaključeno redakcijo ter v skladu z enakomerno razporeditvijo prispevkov po temah.

Prispevki v digitalni obliki morajo biti oddani izvršni urednici (tecco@zrc-sazu.si).

***

2 SPLOŠNI NAPOTKI

Prispevki naj bodo napisani sežeto in urejeni skladno z navodili. Članek naj bo logično strukturiran in razdeljen na poglavja.

Jezik(i): Objavljamo prispevke v slovenskem in/ali tujem jeziku, s povzetki in izvlečki v slovenščini in/ali angleščini.

Obvezne sestavine prispevkov za objavo

Članki za objavo v Arheološkem vestniku morajo vsebovati:
Naslov članka v slovenskem in angleškem jeziku
Avtor: ime in priimek, poštni naslov in elektronski naslov
Izvleček: v slovenskem in/ali angleškem jeziku, dolžina do 1000 znakov skupaj z razmaki
Ključne besede: do 8 ključnih besed v slovenskem in angleškem jeziku
Besedilo članka: dolžina do 150.000 znakov skupaj z razmaki
Seznam uporabljenih virov in literature, urejen v skladu z navodili
Povzetek ali integralni prevod v slovenski ali tuj jezik
Seznam slikovnega gradiva, opremljen s podnapisi v skladu z navodili

Sprejemamo tudi knjižne ocene in prikaze in se priporočamo za diskusijske prispevke.

***

3 BESEDILO

Zaželeno je, da avtor sam poskrbi za prevod izvlečka in povzetka in pri tem obvezno navede ime in priimek prevajalca. Če avtor odda lektorirano besedilo, naj navede tudi ime in priimek lektorja. Uredništvo poskrbi za osnovno lekturo besedila, avtorji pa so dolžni sodelovati v procesu lektoriranja in urejanja članka. Zaželeno je, da avtorji korekture opravijo v treh tednih.

Citiranje literature in virov v članku in oblikovanje seznama (pdf)

***

4 NAVAJANJE SLIKOVNEGA GRADIVA

Pri navajanju slikovnega gradiva uporabljamo naslednje kratice, zapisane ležeče: sl. (slika), t. (tabla), tab. (tabela) in pril. (priloga).
  Primer:
... Med redke najdbe sodijo dobro ohranjene železne brzde (t. 12: 1; 13: 2,3,8; 16; 18; sl. 2: 4,5; 3; 4; pril. 3).

Seznam slikovnega gradiva, opremljen s podnapisi, naj bo dodan na koncu besedila ali v svoji datoteki. V podnapisu morajo biti obvezno navedeni ime najdišča, vsebina slike, snov in merilo, če ga ni na sliki.
  Primer:
T. 15: Strmec nad Belo Cerkvijo. Grobišče Košak B, grob 1. 1,3 železo; 2 železo in bron. M. 1,2 = 1:2; 3 = 1:4.

Sl. 4: Gradbeni napis Avgusta in Tiberija (CIL III 10768 = AIJ 170a = ILJug 303 = RINMS 34).
Fig. 4: The building inscription of Augustus and Tiberius (CIL III 10768 = AIJ 170a = ILJug 303 = RINMS 34). (CIL III 10768 = AIJ 170a = ILJug 303 = RINMS 34).

Tab. 1: Zastopanost posameznih taksonov velikih sesalcev v gradivu z Grubelj, pridobljenem med izkopavanji v letu 2008. Podano je število določenih primerkov (Number of Identified Specimens; NISP) in najmanjše število osebkov (Minimum Number of Individuals; MNI). Obrazložitev simbola: CsCc – Caprinae s. Capreolus capreolus.
Tab. 1: Representation of individual large mammalian taxa in the material from Grublje, acquired during the excavations of 2008. Number of Identified Specimens; NISP, and the Minimum Number of Individuals; MNI, are given. Abbreviation: CsCc – Caprinae s. Capreolus capreolus.

Pril. 1: Karta bronastodobnih najdišč. M. = 1:250.
Beil.1: Karte der bronzezeitlichen Fundorte. M. = 1:250.

***

5 PRIPRAVA SLIKOVNEGA GRADIVA

Slikovno gradivo (tabelarični prikazi, grafi, risbe, skice, načrti, fotografije, zemljevidi in table) je v Arheološkem vestniku praviloma objavljeno v črno-beli tehniki in sivih odtenkih, le izjemoma v barvah. Sprejemamo samo slikovno gradivo, zapisano v digitalni obliki, poslano pa naj bo na zgoščenki ali po e-pošti, iztise načrtov v KONČNI velikosti pa pošljite na poštni naslov inštituta. Slikovnega gradiva, ki ga v digitalni obliki pripravimo na Inštitutu za arheologijo ZRC SAZU, ne izročamo avtorjem članka.

Velikosti

Tabelarični prikazi in grafi

Zemljevidi, karte in načrti

Rastrska grafika

Vektorska grafika

***

6 RECENZIRANJE ČLANKOV

Članki se recenzirajo. Recenzentski postopek opravijo člani uredniškega odbora ali ustrezni strokovnjaki zunaj uredniškega odbora v roku šestih tednov . Na predlog uredništva ali recenzenta je objava prispevka lahko tudi zavrnjena. Avtorja o uvrstitvi ali zavrnitvi njegovega prispevka obvesti glavni urednik, ki mu lahko na podlagi recenzentskega mnenja predlaga tudi morebitne popravke ali dopolnitve. Če avtor ne upošteva pripomb recenzenta, je to dolžan pisno utemeljiti uredniškemu odboru za nadaljnjo presojo.

***

7 AVTORSKE PRAVICE

Izdajatelj revije se glede urejanja avtorskih razmerij ravna po veljavnem Zakonu o avtorskih in sorodnih pravicah. Za avtorsko delo, poslano za objavo v reviji, vse moralne avtorske pravice pripadajo avtorju, vse materialne avtorske pravice pa avtor za enkratno objavo v tiskani in elektronski obliki brezplačno prenese na izdajatelja.

Opozorilo: Avtor članka mora sam pridobiti dovoljenje za uporabo in reproduciranje slikovnega gradiva in virov, kjer ni nosilec avtorskih pravic, oziroma v primeru sporov sam nosi odgovornost.

Prispevki v Arheološkem vestniku niso honorirani niti niso honorirane recenzentske ocene.

Avtorju pripada 1 brezplačen izvod publikacije, svoj članek prejme tudi v elektronski obliki (pdf).

***

Arheološki vestnik |  Uredništvo |  Informacije, naročila, cenik |  Iskalnik |  Številke na spletu |  Navodila piscem |  Avtorska izjava |  Recenzijski obrazec
Na začetek | Na vrh