Znak ZRC ARHEOLOŠKI VESTNIK

Inštitut za arheologijo  ZRC SAZU

ARHEOLOŠKI VESTNIK 50, 1999

Slavko CIGLENEČKI:

Izsledki in problemi poznoantične arheologije v Sloveniji
(Results and Problems in the Archaeology of the Late Antiquity in Slovenia)

Izvleček

Pregled uvaja kratka označitev vsebine in poimenovanja obdobja. Prikazan je razvoj in uveljavitev poznoantičnega obdobja v Sloveniji, pri katerem so posebej intenzivne raziskave od sedemdesetih let dalje razkrile dotedaj slabo poznano raznolikost in gostoto poselitvene slike. Podrobneje so obravnavane spremembe naselbinske strukture: proces zamiranja mest in drugih naselbin v nižinskem svetu na eni ter nastanek množice utrjenih višinskih postojank, posebej v odmaknjenih območjih, na drugi strani. Višinske postojanke je mogoče tipološko kot kronološko dobro razločevati, saj predstavljajo najbolje raziskani fenomen poznoantične poselitve v vzhodnoalpskem območju. Podobo poselitve dopolnjujejo grobišča, ki pa so le delno dobro raziskana prav tako pa tudi različne zvrsti drobnega gradiva, ki v podrobnostih ponazarjajo življenje tedanjih prebivalcev. Dopolnjena poselitvena slika današnjega slovenskega območja pred prihodom Slovanov močno vpliva na drugačno razumevanje etnogeneze Slovencev.

Celoten članek (pdf)

Arheološki vestnik |  Uredništvo |  Informacije, naročila, cenik |  Iskalnik |  Številke na spletu |  Navodila piscem |  Avtorska izjava |  Recenzijski obrazec
Na začetek | Na vrh