Znak ZRC ARHEOLOŠKI VESTNIK

Inštitut za arheologijo  ZRC SAZU

ARHEOLOŠKI VESTNIK 50, 1999

Branko MUŠIČ:

Geofizikalna prospekcija v Sloveniji:
pregled raziskav od leta 1990 z nekaterimi ugotovitvami glede naravnega okolja

Geophysical prospecting in Slovenia:
An overview from the year 1990 with some observations related to the natural environment

Izvleček

Desetletje geofizikalnih raziskav za potrebe arheologije na Oddelku za arheologijo Univerze v Ljubljani je dalo vrsto koristnih informacij tako za akademske arheološke analize kot tudi za zaščito arheološke kulturne dediščine pred gradbenimi posegi v prostor. Sodelovanje z arheološko stroko ocenjujem kot konstruktivno tudi zaradi izdatne pomoči pri pridobivanju povratnih informacij o rezultatih arheoloških izkopavanj in drugih arheoloških virov, kar je preraslo v skupno načrtovanje raziskav za prihodnost. Uspešnost sodelovanja nazorno ilustrira že baza podatkov, ki obsega preko 150 lokacij doma in v tujini, kar predstavlja dober potencial tudi za vključevanje v teoretične diskurze o potencialu uporabne geofizike v arheologiji. Po mojem je eden od temeljnih problemov arheološke prospekcije še vedno ocena ustreznosti posameznih tehnik v odvisnosti od naravnih danosti in tipa arheoloških ostalin. To je zelo ambiciozna tema, ki jo odpiram s tem člankom. Veliko problemov bo seveda tudi s tem prispevkom ostalo nerešenih, rešitve, ki jih ponujam, so rezultat lastnih izkušenj in jih zato utemeljujem samo na podatkih, do katerih sem prišel sam. Razmišljanja o tej temi ilustriram z rezultati izbranih raziskav, ki zadovoljivo opišejo možnosti geofizikalne prospekcije za detekcijo nekaterih značilnih tipov ostalin v konkretnih naravnih okoljih. Večina teh raziskav je bila že objavljena v arheološki strokovni literaturi zato se v tem članku omejujem le na tiste podatke, ki z različnih gledišč prispevajo k pojasnjevanju ocene potenciala geofizikalne prospekcije pri različnih delovnih pogojih. Rezultati geofizikalnih raziskav na prazgodovinskih najdiščih so kljub razmeroma velikemu številu raziskav, ki so bile opravljene v okviru arheološke prospekcije predvsem na trasah, predvidenih za gradnjo avtocest, še brez uporabnih zaključkov, zato razlagam predvsem ugotovitve, do katerih sem prišel z raziskavami na antičnih najdiščih v različnih naravnih okoljih.

Celoten članek (pdf)

Arheološki vestnik |  Uredništvo |  Informacije, naročila, cenik |  Iskalnik |  Številke na spletu |  Navodila piscem |  Avtorska izjava |  Recenzijski obrazec
Na začetek | Na vrh