Znak ZRC ARHEOLOŠKI VESTNIK

Inštitut za arheologijo  ZRC SAZU

ARHEOLOŠKI VESTNIK 51, 2000

Janez DULAR, Borut KRIŽ, Primož PAVLIN, Drago SVOLJŠAK in Sneža TECCO HVALA:

Prazgodovinska višinska naselja v dolini Krke

Izvleček

Članek obravnava rezultate sondiranj na šestih višinskih naseljih v dolini Krke. Predstavljeni so terenski izvidi, najdbe in časovna opredelitev naselij. Naselje Stari grad pri Zagradu sodi v bakreno dobo, Vihra nad Drago v bakreno in pozno bronasto dobo, medtem ko sta bili naselji Kočnik nad Segonjami in Mastni hrib pri Škocjanu obljudeni samo v pozni bronasti dobi. Na Gradcu pod Otavnikom so bili ugotovljeni sledovi poselitve iz treh obdobij: zgodnje in pozne bronaste dobe ter iz pozne antike. Naselje na Velikem Vinjem vrhu sodi v železno dobo. Na tem najdišču so bili odkriti ruševine dveh halštatskih obzidij in latenski zid, na robu naselja pa ostanki več stavb.

Celotno besedilo (pdf)
Priloga 1 in priloga 2 (pdf)

Arheološki vestnik |  Uredništvo |  Informacije, naročila, cenik |  Iskalnik |  Številke na spletu |  Navodila piscem |  Avtorska izjava |  Recenzijski obrazec
Na začetek | Na vrh