Znak ZRC ARHEOLOŠKI VESTNIK

Inštitut za arheologijo  ZRC SAZU

ARHEOLOŠKI VESTNIK 51, 2000

Izida PAVIĆ:

Die Pfeilerbasilika in Dubrovnik: Spätantiker oder mittelalterlicher Bau?

Izvleček

Arheološke raziskave dubrovniške katedrale in Bunićevega polja v letih 1981-1984 so odkrile tri pomembne objekte: tetrahoro, grobišče in baziliko. Avtorica je v članku kritično preteresla tisti del do zdaj objavljenih interpretacij, ki se nanašajo na najstarejše ugotovljene sloje navedenih objektov, po katerih so bili ti opredeljeni kot srednjeveški (9. st.). Ponovno je ovrednotila tipološko analizo, funkcijo in posebno datacijo navedenih objektov. Poznoantični kontekst, ki je po mnenju avtorice realen za vse tri objekte, je na podlagi edine dostopne metode - tipološke analize, potrjen tudi s poznoantičnimi analogijami.

Celotno besedilo (pdf)

Arheološki vestnik |  Uredništvo |  Informacije, naročila, cenik |  Iskalnik |  Številke na spletu |  Navodila piscem |  Avtorska izjava |  Recenzijski obrazec
Na začetek | Na vrh