Znak ZRC ARHEOLOŠKI VESTNIK

Inštitut za arheologijo  ZRC SAZU

ARHEOLOŠKI VESTNIK 52, 2001

Dragan BOŽiČ:

Ljudje ob Krki in Kolpi v latenski dobi
(Zur latenezeitlichen Bevölkerung an Krka und Kolpa)

Izvleček

Latenskodobne kovinske najdbe, ki so jih leta 1999 odkrili na gradišču Semenič nad Gabrom pri Semiču v Beli krajini, dokazujejo skupaj z že dolgo znanim grobiščem na Pungartu v Metliki, da so severni deli Bele krajine sodili v okvir mokronoške skupine, razprostranjene v osrednji Sloveniji, na Dolenjskem in na Štajerskem. Na Dolenjskem so njeno prebivalstvo zelo verjetno sestavljali keltski Tavriski in staroselci. Osrednje in južne dele Bele krajine je zasedala viniška skupina, ki ji zaenkrat lahko pripišemo naselje v Črnomlju in veliko grobišče v Stražnem dolu blizu Goleka pri Vinici. Meja med mokronoško in viniško skupino je potekala na območju Podzemlja, kajti v naselju na vrhu Kučarja so našli latensko keramiko, ki ima najboljše primerjave na najdiščih mokronoške skupine, na robu velike gomile št. 32 v Brodaričevi lozi pa žgane grobove, katerih pridatki so izrazito viniški.

Prebivalstvo viniške skupine so doslej uvrščali med Japode. Vendar je analiza nekaterih vrst grobnih pridatkov pokazala, da so med njimi poleg takih, ki jih v enaki obliki najdemo pri Japodih, naseljenih v Liki in v dolini Une, tudi taki, kakršni se pojavljajo v mokronoški skupini. Številne najdbe pa so posebnosti, lastne samo grobišču z Goleka pri Vinici oziroma viniški skupini. Avtor je zato mnenja, da je treba pritrditi Jaru Šašlu, ki je že leta 1983 zapisal, da je dolino Kolpe in Belo krajino (seveda brez severnih delov) naseljevalo južnopanonsko pleme Kolapijani.

Celotno besedilo (pdf)

Arheološki vestnik |  Uredništvo |  Informacije, naročila, cenik |  Iskalnik |  Številke na spletu |  Navodila piscem |  Avtorska izjava |  Recenzijski obrazec
Na začetek | Na vrh