Znak ZRC ARHEOLOŠKI VESTNIK

Inštitut za arheologijo  ZRC SAZU

ARHEOLOŠKI VESTNIK 54, 2003

Uroš BAVEC:

Predhodno poročilo o poznoantičnem grobišču na Vrajku v Gorenjem Mokronogu

Izvleček

V članku je predstavljen raziskani del (20 grobov) večidel uničenega poznoantičnega grobišča na lokaciji Vrajk v Gorenjem Mokronogu pod Trebelnim. Avtor grobove pripisuje romaniziranemu staroselskemu prebivalstvu in jih uvrsti v čas ob koncu 6. in na začetek 7. stoletja. Opozarja na možnost kontinuiranega prehoda v zgodnjesrednjeveško obdobje. Domneva izvira iz navezav na rezultate raziskav grobišču prpadajoče naselbine in navezav na bogato ustno izročilo.

Celoten članek (pdf)

Arheološki vestnik |  Uredništvo |  Informacije, naročila, cenik |  Iskalnik |  Številke na spletu |  Navodila piscem |  Avtorska izjava |  Recenzijski obrazec
Na začetek | Na vrh