Znak ZRC ARHEOLOŠKI VESTNIK

Inštitut za arheologijo  ZRC SAZU

ARHEOLOŠKI VESTNIK 55, 2004

Maja ANDRIČ:

Paleookolje v Sloveniji in severnemu delu hrvaške Istre v pozni prazgodovini

Izvleček

Uveljavitev poljedelsko-živinorejskega gospodarstva in prehod na metalurgijo v pozni prazgodovini sta, poleg klimatskih sprememb, močno vplivala na razvoj nekdanjega okolja. Kljub jasno vidnim spremembam paleookolja pa so vzroki za spremembe vegetacije in nastanek današnje kulturne krajine še nejasni. V članku predstavljeni rezultati palinološke analize treh paleoekoloških najdišč, ki so locirana v različnih fitogeografskih regijah Slovenije in severne Istre, kažejo, da je zaradi sekanja in požiganja gozda pokrajina v pozni prazgodovini postajala vse bolj odprta in raznolika, pojavile pa so se tudi spremembe v sestavi gozda. Porast jelke morda lahko povežemo z vlažnejšo klimo in manj intenzivno gozdno pašo.

Ključne besede: Slovenija, Hrvaška, bronasta doba, železna doba, arheologija, klima, paleoekologija, pelodna analiza

Celotno besedilo (pdf)

Arheološki vestnik |  Uredništvo |  Informacije, naročila, cenik |  Iskalnik |  Številke na spletu |  Navodila piscem |  Avtorska izjava |  Recenzijski obrazec
Na začetek | Na vrh