Znak ZRC ARHEOLOŠKI VESTNIK

Inštitut za arheologijo  ZRC SAZU

ARHEOLOŠKI VESTNIK 55, 2004

Janez DULAR in Borut KRIŽ:

Železnodobno naselje na Cvingerju pri Dolenjskih Toplicah

Izvleček

V članku je predstavljen železnodobni poselitveni kompleks pri Dolenjskih Toplicah, ki ga sestavljajo tri gomilne nekropole, naselje in železarski talilniški prostor. Poseben poudarek je bil dan raziskavam naselja, kjer so med leti 1986-1991 izkopali šest sond. Raziskave so pokazale, da je bil Cvinger pri Dolenjskih Toplicah poseljen ob koncu pozne bronaste dobe. Po tej prvi poselitveni fazi, ko so naselje utrdili z zemljenim okopom, je bil Cvinger dalj časa opuščen. Ponovno so ga poselili šele v mladohalštatskem obdobju. V tem času so ga znova utrdili, tokrat s kamnitim obzidjem. Obljudenost naselja v mlajši železni dobi za zdaj ni dokazana.

Ključne besede: Slovenija, Dolenjska, pozna bronasta doba, starejša železna doba, naselje, gomilna grobišča, obzidje, železarski talilniški prostor

Celotno besedilo (pdf)
Priloge (pdf)

Arheološki vestnik |  Uredništvo |  Informacije, naročila, cenik |  Iskalnik |  Številke na spletu |  Navodila piscem |  Avtorska izjava |  Recenzijski obrazec
Na začetek | Na vrh