Znak ZRC ARHEOLOŠKI VESTNIK

Inštitut za arheologijo  ZRC SAZU

ARHEOLOŠKI VESTNIK 56, 2005

Andrej GASPARI in Miha MLINAR

Grob z mahairo z Mosta na Soči
Zadnje izvedbe enoreznih mečev z odklonjenim ročajem

Izvleček

Članek obravnava žgan grob 25 z ledine Repelc na Mostu na Soči, v katerem je bil pokopan bojevnik z ukrivljenim enoreznim mečem in pilumu podobno ostjo. V zasutju močno poškodovane grobne jame je bila najdena še keramična črepinja z glavničenim okrasom, na njegovi površini pa bronasta fibula srednjelatenske sheme, ki verjetno prav tako pripada grobni celoti. Meč sodi v skupino najmlajših izvedb železnodobnih mahair, znanih izključno z območja osrednje in zahodne Slovenije, od katerih dve izvirata iz Ljubljanice oz. Ljubljanskega barja, dve pa nimata sporočenih najdiščnih okoliščin. Datacija mečev variante Ljubljanica ostaja odprta, ker sestava groba z Repelca ni povsem zanesljiva, ostalih mečev pa ni mogoče časovno opredeliti. Na podlagi podobnosti z inventarjem grobov latenske idrijske skupine, domnevanega tipološkega razvoja mahair, ki kaže tendenco k podaljševanju rezila ter drugih primerov uporabe halštatskih oblik orožja v mlajši železni dobi jugovzhodnoalpskega prostora se avtorja nagibata k opredelitvi groba v zadnji dve stoletji pr. n. št.

Ključne besede: Slovenija, Most na Soči, Repelc, grob, železna doba, svetolucijska skupina, idrijska skupina, orožje, mahaira

Celotno besedilo (pdf)

Arheološki vestnik |  Uredništvo |  Informacije, naročila, cenik |  Iskalnik |  Številke na spletu |  Navodila piscem |  Avtorska izjava |  Recenzijski obrazec
Na začetek | Na vrh