Znak ZRC ARHEOLOŠKI VESTNIK

Inštitut za arheologijo  ZRC SAZU

ARHEOLOŠKI VESTNIK 58, 2007

Primož PAVLIN in Janez DULAR

Prazgodovinska višinska naselja v Posavskem hribovju

Izvleček

V članku so zajeti rezultati sondiranj na petih višinskih naseljih v gričevju, ki se vleče vzdolž Save vzhodno od Ljubljane. Predstavljeni so terenski izvidi, najdbe in časovna opredelitev naselij. Ajdovščina nad Zaborštom pri Dolu je bila občasno poseljena v pozni bronasti in starejši ter mlajši železni dobi. Fibuli in rimski novci dokazujejo obiske Ajdovščine tudi v rimski dobi. Gradišče nad Dešnom je bilo prvič poseljeno v bakreni dobi. V starejši železni je bilo zgrajeno obzidje, ki je nudilo zatočišče tudi v pozni antiki in zgodnjem srednjem veku. Poselitev Sitarjevca nad Litijo in Pančičevega vrha pod Javorjem v starejši železni dobi je zgolj verjetna, značilne keramične najdbe pa govore o obljudenosti obeh naselij v poznem latenskem obdobju, ko je bila poseljena tudi Gradišca pri Jelšah.

Ključne besede: Posavsko hribovje, bakrena doba, bronasta doba, starejša železna doba, mlajša železna doba, rimska doba, pozna antika, zgodnji srednji vek, višinska naselja, obzidja, lončenina, bronaste najdbe, železne najdbe, fibule, sekire, gumbi, novci, noži, okovi nožnic

Celotno besedilo (pdf)

Arheološki vestnik |  Uredništvo |  Informacije, naročila, cenik |  Iskalnik |  Številke na spletu |  Navodila piscem |  Avtorska izjava |  Recenzijski obrazec
Na začetek | Na vrh