Znak ZRC ARHEOLOŠKI VESTNIK

Inštitut za arheologijo  ZRC SAZU

ARHEOLOŠKI VESTNIK 59, 2008

Janez DULAR:

Mihovo in severni obronki Gorjancev v prvem tisočletju pr. Kr.

Izvleček

V članku objavljamo rezultate terenskega pregleda in sondiranj najdišč na severnih pobočjih Gorjancev južno od Šentjerneja. Predstavljena je tudi analiza arhivskih virov, ki govore o izkopavanju velike poznolatenske in zgodnjerimske nekropole Hribec v Mihovem. S pomočjo skic in zapisov smo uspeli rekonstruirati načrt grobišča in ga umestiti v prostor. Raziskave so pokazale, da je bilo širše območje Mihovega neprekinjeno poseljeno skozi celo prvo tisočletje pred Kr.

Ključne besede: Slovenija, Dolenjska, pozna bronasta doba, starejša železna doba, mlajša železna doba, rimska doba, naselja, gomilna grobišča, plana grobišča, daritveni prostor

Celotno besedilo (pdf)
Priloga 1 (pdf)

Arheološki vestnik |  Uredništvo |  Informacije, naročila, cenik |  Iskalnik |  Številke na spletu |  Navodila piscem |  Avtorska izjava |  Recenzijski obrazec
Na začetek | Na vrh