Znak ZRC ARHEOLOŠKI VESTNIK

Inštitut za arheologijo  ZRC SAZU

ARHEOLOŠKI VESTNIK 59, 2008

Miha MLINAR, Rok KLASINC in Martina KNAVS:

Zaščitne arheološke raziskave na Mostu na Soči leta 2001
Najdišča Maregova guna, Štulčev kuk in Plac

Izvleček

V letu 2001 je Tolminski muzej po dogovoru z ZVKD Slovenije, OE Nova Gorica opravil arheološki nadzor ob novogradnji in delni rekonstrukciji kanalizacijskega omrežja na Mostu na Soči. Še pred nadzorom sta bili arheološko raziskani lokaciji Maregova guna in Štulčev kuk, ki sodita v sklop naselbine. Na Maregovi guni je bilo odkritih več železnodobnih stavbnih ostankov z drobnimi najdbami. Na Štulčevem kuku so bili raziskani konstrukcijski elementi stavbe, domnevno iz poznolatenskega ali zgodnjerimskega časa. Arheološki nadzor je potekal tudi med drugimi gradbenimi izkopi na Mostu na Soči.

Ključne besede: Slovenija, Posočje, Most na Soči, železna doba, svetolucijska kulturna skupina, železnodobna arhitektura

Celotno besedilo (pdf)

Arheološki vestnik |  Uredništvo |  Informacije, naročila, cenik |  Iskalnik |  Številke na spletu |  Navodila piscem |  Avtorska izjava |  Recenzijski obrazec
Na začetek | Na vrh