Znak ZRC ARHEOLOŠKI VESTNIK

Inštitut za arheologijo  ZRC SAZU

ARHEOLOŠKI VESTNIK 61, 2010

Matija ČREŠNAR

Nova spoznanja o pozni bronasti dobi vzhodne Slovenije na primeru naselja Rogoza pri Mariboru

Izvleček

Arheološko najdišče Rogoza je bilo odkrito v sklopu gradnje slovenskega avtocestnega križa in je še pred celostno publikacijo postalo domala vzorni primer poznobronastodobne naselbine. Območje je bilo poseljeno tudi v drugih časovnih obdobjih, kar smo ugotovili na podlagi keramičnega gradiva ter delno podkrepili tudi z radiokarbonskimi datacijami. Gre za najdbe iz zgodnje bronaste dobe, starejše in mlajše železne dobe ter antičnega obdobja.

Prispevek obravnava keramične, kovinske in kamnite najdbe iz pozne bronaste dobe ter ob tem vključuje tudi ugotovitve naravoslovnih analiz kovin, kamnitih najdb, kosti in rastlinskih ostankov. Osvetljuje pa tudi razvoj naselbine v Rogozi ter poselitveno sliko širše vzhodne Slovenije v pozni bronasti dobi, ki jo je zadnje desetletje pospešenega arheološkega terenskega dela dodobra spremenilo.

Ključne besede: pozna bronasta doba, vzhodna Slovenija, keramika, kovinske najdbe, metalurgija, naselja, poselitvena slika

Celotno besedilo (pdf)

Arheološki vestnik |  Uredništvo |  Informacije, naročila, cenik |  Iskalnik |  Številke na spletu |  Navodila piscem |  Avtorska izjava |  Recenzijski obrazec
Na začetek | Na vrh