Znak ZRC ARHEOLOŠKI VESTNIK

Inštitut za arheologijo  ZRC SAZU

ARHEOLOŠKI VESTNIK 62, 2011

Tomaž VERBIČ

Sedimentacijsko okolje na Ljubljanskem barju v času kolišč

Izvleček

Geološki procesi na Ljubljanskem barju po zadnjem glacialnem višku so le splošno poznani. Izjemoma sicer poznamo detajlne razmere, vendar so te prostorsko in časovno fragmentarne. Artefakti iz arheoloških najdišč so bili v preteklosti deležni natančnega proučevanja, sami sedimenti s kulturno vsebino, njihova talnina in krovnina pa bistveno manj. Pot do boljšega razumevanja okoljskih razmer v času kolišč verjetno vodi prav preko natančnega poznavanja sedimentov in pokopanih tal ter razumevanja evidentiranih stratigrafskih hiatusov.

Ključne besede:Ljubljansko barje, geološki procesi, kvartarno in holocensko okolje, jezerska kreda, gyttja, organski sedimenti, kolišča

Celotno besedilo (pdf)

Arheološki vestnik |  Uredništvo |  Informacije, naročila, cenik |  Iskalnik |  Številke na spletu |  Navodila piscem |  Avtorska izjava |  Recenzijski obrazec
Na začetek | Na vrh