Znak ZRC ARHEOLOŠKI VESTNIK

Inštitut za arheologijo  ZRC SAZU

ARHEOLOŠKI VESTNIK 63, 2012

K. Patrick FAZIOLI

Tehnologija keramike v pozni antiki in zgodnjem srednjem veku v jugovzhodnih Alpah:
rezultati makroskopskih in mikroskopskih analiz

Izvleček

Članek preučuje vprašanje, kako se v tehnologiji keramike izražata kontinuiteta ali diskontinuiteta na prehodu med pozno antiko in zgodnjim srednjim vekom v jugovzhodnih Alpah. V ta namen je bilo makroskopsko in mikroskopsko analiziranih 72 vzorcev lokalno proizvedene grobe keramike, ki izvira iz štirih naselbin. Določena je bila mineraloška sestava vzorcev in analize kažejo, da so tehnološke značilnosti in razlike posledica odločitev in načrtovanih postopkov, izoblikovanih med proizvodnim procesom. Na najdiščih Koper in Tonovcov grad analize dokazujejo močno kontinuiteto v izdelavi grobega posodja od pozne antike do zgodnjega srednjega veka. Nasprotno pa se je v istem obdobju na Tinju proizvodnja bistveno spremenila. Te ugotovitve se v veliki meri skladajo z zgodovinskimi predpostavkami o večji družbenoekonomski kontinuiteti v južnih in zahodnih delih regije ter o preobratih – domnevno zaradi slovanskih in avarskih vpadov ob koncu 6. stoletja – v vzhodnem delu.

Ključne besede: pozna antika, zgodnji srednji vek, keramika, petrografske analize, tehnologija, Slovenija

Celotno besedilo (pdf)

Arheološki vestnik |  Uredništvo |  Informacije, naročila, cenik |  Iskalnik |  Številke na spletu |  Navodila piscem |  Avtorska izjava |  Recenzijski obrazec
Na začetek | Na vrh