Znak ZRC ARHEOLOŠKI VESTNIK

Inštitut za arheologijo  ZRC SAZU

ARHEOLOŠKI VESTNIK 66, 2015

Bine KRAMBERGER

Svetilka iz zgodnjeeneolitske naselbine Zgornje Radvanje v Mariboru

Izvleček

V prispevku je predstavljen keramični predmet ovalne oblike iz hiše z območja zgodnjeeneolitske naselbine Zgornje Radvanje (Podravje). Hiša pripada delu naselbine, ki je bil glede na datiranje z radioaktivnim ogljikom (z metodo 14C AMS, akceleratorsko masno spektroskopijo) najverjetneje naseljen največ 146 let (s 95,4-odstotno stopnjo zaupanja) v času okoli 4300 pr. n. št. Na podlagi oblike keramičnega predmeta, sledov ožganosti in zoglenelih organskih ostankov na površini domnevamo, da so ga uporabljali kot svetilko. Hipotezo smo testirali z infrardečo spektroskopijo (ATR IR), masno spektrometrijo (MS) in eksperimentom, izvedenim s pomočjo replike. Rezultati rentgenske fluorescenčne spektrometrije (XRF) pa nakazujejo, da je bil predmet najverjetneje narejen iz lokalne gline. Na istem najdišču je bil najden še en odlomek verjetno enakega predmeta. Delno primerljive najdbe so znane z nekaterih neolitskih, eneolitskih in bronastodobnih najdišč v osrednji in jugovzhodni Evropi.

Ključne besede: severovzhodna Slovenija, Zgornje Radvanje, zgodnji eneolitik, keramična svetilka, analize AMS, XRF, IR in MS, eksperimentalna arheologija

Celotno besedilo (pdf)

Arheološki vestnik |  Uredništvo |  Informacije, naročila, cenik |  Iskalnik |  Številke na spletu |  Navodila piscem |  Avtorska izjava |  Recenzijski obrazec
Na začetek | Na vrh