Znak ZRC ARHEOLOŠKI VESTNIK

Inštitut za arheologijo  ZRC SAZU

ARHEOLOŠKI VESTNIK 66, 2015

Sašo PORENTA, Benjamin ŠTULAR, Borut TOŠKAN, Zrinka MILEUSNIĆ, Janez DIRJEC

Poznosrednjeveško in zgodnjenovoveško najdišče Župnijski dom v Šentvidu pri Stični.
Analiza lončenine in živalskih ostankov

Izvleček

V prispevku so predstavljeni izsledki arheoloških izkopavanj na najdišču Župnijski dom v Šentvidu pri Stični, kjer je bil dokumentiran arheološki zapis iz srednjega in novega veka. Za širšo arheološko sliko so pomembni sicer skromni sledovi zgodnje- in visokosrednjeveške poselitve. Glavnina najdb (17.284 odlomkov lončenine) sodi v pozni srednji oziroma zgodnji novi vek, ki sta med slabše raziskanimi področji v slovenski arheologiji. Analiza tega gradiva (tipologija lončenine in analiza namiznega posodja) daje najdišču posebno mesto v slovenski arheologiji kot izhodišče za temeljne raziskave tega obdobja.

Ključne besede: Slovenija, Šentvid pri Stični, srednji vek, zgodnji novi vek, lončenina, namizna keramika, živalski ostanki

Article (pdf)

Arheološki vestnik |  Uredništvo |  Informacije, naročila, cenik |  Iskalnik |  Številke na spletu |  Navodila piscem |  Avtorska izjava |  Recenzijski obrazec
Na začetek | Na vrh