Znak ZRC ARHEOLOŠKI VESTNIK

Inštitut za arheologijo  ZRC SAZU

ARHEOLOŠKI VESTNIK 67, 2016

Slavko CIGLENEČKI

[Claustra Alpium Iuliarum, tractus Italiae circa Alpes in problem obrambe Italije v zaključnem poznorimskem obdobju]

Izvleček

V zadnjem času je izšlo nekaj del, ki parcialno ali tudi celoviteje obravnavajo zaporni sistem claustra Alpium Iuliarum, njegovo vključitev v slabo poznani tractus Italiae circa Alpes in obsežno problematiko obrambe severne Italije v poznorimski dobi. V prvem sklopu problemov obravnava avtor nedorečenost datacij pri vojaških utrdbah sistema claustra in pri poznem datiranju zapornih zidov. Kratko se pomudi pri identificiranju utrdb trakta, ki jih razume kot širše zasnovano obrambo Italije in ne zgolj sektor v Julijskih Alpah. V zadnjih dveh sklopih obravnava kronologijo in tipološke značilnosti utrjenih višinskih postojank, ki v nekem segmentu in na določenih mestih dobijo povsem vojaški značaj, ter pokaže na v globino razprostrto obrambo Italije.

Ključne besede: Slovenija, Italija, poznorimska doba, claustra Alpium Iuliarum, tractus Italiae circa Alpes, višinske utrjene postojanke, obramba v globino

Celotno besedilo (pdf)

Arheološki vestnik |  Uredništvo |  Informacije, naročila, cenik |  Iskalnik |  Številke na spletu |  Navodila piscem |  Avtorska izjava |  Recenzijski obrazec
Na začetek | Na vrh