Znak ZRC ARHEOLOŠKI VESTNIK

Inštitut za arheologijo  ZRC SAZU

ARHEOLOŠKI VESTNIK 67, 2016

Luka REPANŠEK

Quiemonis v luči avtohtonih ižanskih osebnih imen

Izvleček

Prispevek obravnava osebno ime Q(u)iemoni(s), izpričano na novoodkritem nagrobnem spomeniku iz cerkve sv. Janeza Krstnika v Podkraju, ki kot hapax legomenon predstavlja izjemen doprinos k poznavanju avtohtonih osebnih imen rimskodobnega Iga. Imenu se posveča s stališča epigrafike in etimologije (predlaga se izpeljava iz praindoevropskega korena ‘umiriti se, spočiti si’ s približnim pomenom latinskega ‘quiētus’), posebna pozornost pa je namenjena njegovi umestitvi v sklopu obširne in zahtevne problematike onomastičnih plasti ižanskega imenskega fonda.

Ključne besede: Slovenija, Ig, Podkraj, rimska doba, epigrafika, osebna imena, etimologija, metodologija

Celotno besedilo (pdf)

Arheološki vestnik |  Uredništvo |  Informacije, naročila, cenik |  Iskalnik |  Številke na spletu |  Navodila piscem |  Avtorska izjava |  Recenzijski obrazec
Na začetek | Na vrh