Znak ZRC ARHEOLOŠKI VESTNIK

Inštitut za arheologijo  ZRC SAZU

ARHEOLOŠKI VESTNIK 68, 2017

Mateja KOVAČ, Borut TOŠKAN

Sežgani človeški in živalski ostanki s poznobronastodobnega grobišča Žadovinek pri Krškem

Izvleček

Med raziskavami na poznobronastodobnem grobišču Žadovinek pri Krškem so bili v 14 izmed 25 odkritih grobov najdeni posamezni sežgani človeški ostanki. Temperatura žganja je bila ocenjena na do 800 ºC. Po skromni količini pridane žganine in nizkem deležu otroških pokopov se obravnavano grobišče ne razlikuje od drugih okvirno sočasnih grobišč na Dolenjskem in Štajerskem. Izmed šestih grobov, kjer je bilo mogoče vsaj pogojno opredeliti spol pokojnika, sta bila kot ženski pokop prepoznana le dva. V treh grobovih so bile ob človeških ostankih odkrite še posamezne sežgane kosti živali. Taksonomsko opredeljeni primerki so bili pripisani govedu in prašiču. Najverjetneje gre za daritev v ognju, ki bi utegnila pomeniti bodisi simbolno pogrebno pojedino bodisi pridatek z magičnimi, morda apotropeičnimi lastnostmi.

Ključne besede: Slovenija, Žadovinek pri Krškem, pozna bronasta doba, antropologija, arheozoologija, žgana grobišča, človeški ostanki, živalski ostanki

Celotno besedilo (pdf)

Arheološki vestnik |  Uredništvo |  Informacije, naročila, cenik |  Iskalnik |  Številke na spletu |  Navodila piscem |  Avtorska izjava |  Recenzijski obrazec
Na začetek | Na vrh