Znak ZRC ARHEOLOŠKI VESTNIK

Inštitut za arheologijo  ZRC SAZU

ARHEOLOŠKI VESTNIK 69, 2018

Paul GLEIRSCHER, Brigitte PONTA-ZITTERER

Upodobitve ptic na karolinškodobnih kamnih s pleteninastim okrasom v Karantaniji

Izvleček

Po zaključenem pokristjanjenju slovanskih knezov je Karantanijo v letu 772 preplavil val gradnje cerkva s kamnito opremo, okrašeno s t.i. pleteninasto ornamentiko, ki se zaključi že med letoma 817 in 828, ko je Karantanija postala karolinška grofija. To predpostavko Kurta Karpfa, ki temelji na zgodovinski analizi, potrjujeta najdbi dveh donatorskih napisov ustanoviteljev cerkva iz Millstatta in St. Petra na Gori (St. Peter am Bichl) in datacija grobnice, ki postavlja ustanovitev cerkve sv. Petra v Št. Petru pri Možberku (St. Peter bei Moosburg) približno v leto 800.

V pleteninast ornament so vključene tudi upodobitve ptic, a njihova vrsta običajno ni podrobneje opredeljena, če pa je, so interpretirane kot orli ali orlom podobne ptice. Primerjava s sosednjo Furlanijo je pokazala, da ne gre za upodobitve orlov, ampak najverjetneje za golobe, ki skupaj z grozdjem oz. vinsko trto simbolizirajo Jezusa Kristusa oz. raj in večno blaženost (aurea aetas). Zaradi majhnega števila spomenikov in ker je pri istem naročilu lahko sodelovalo več klesarjev iste delavnice z različnim umetniškimi veščinami, je v zgodnjesrednjeveški pleteninasti plastiki težko slediti slogovnim razlikam. Zdi pa se, da bi lahko v tehniki paralelnega žlebljenja izdelanih ptičjih telesih prepoznali značilen element 9. stoletja. Med spomeniki s pleteninastim okrasom z upodobitvami ptic z območja Karantanije niso znani kvalitetnejši primerki, izdelani po naročilu dvora. Primerjave upodobitev ptic in cvetlic nakazujejo, da so med Furlanijo in Karantanijo gotovo obstajali tesni stiki. Dodatne študije bi morda lahko ponudile odgovor na vprašanje, ali niso morebiti misijonskega samostana v Molzbichlu ustanovili oglejski patriarhi.

Ključne besede: Avstrija, Koroška, Karantanija, zgodnji srednji vek, pleteninast okras, orli, golobi

Celotno besedilo (pdf)

Arheološki vestnik |  Uredništvo |  Informacije, naročila, cenik |  Iskalnik |  Številke na spletu |  Navodila piscem |  Avtorska izjava |  Recenzijski obrazec
Na začetek | Na vrh