Znak ZRC ARHEOLOŠKI VESTNIK

Inštitut za arheologijo  ZRC SAZU

ARHEOLOŠKI VESTNIK 52, 2001

Vsebina

Mednarodna konferenca na temo
"Vprašanje musterjenske koščene piščali iz najdišča Divje babe I (Slovenija)"
(Spodnja Idrija, Kendov dvorec, 7. - 11. maj 1998)

Ivan TURK: Predgovor
Gerd ALBRECHT, Claus-Stephan HOLDERMANN in Jordi SERANGELI: Towards an archaeological appraisal of specirnen N° 652, from Middle-Palaeolithic Ievel D /(layer 8) of the Diivje babe l
Philip G. CHASE: Punctured reiudeer phalanges frorn the Mousterian of Cornhe Grenal (France)
Ivan TURK, Janez DIRJEC, Giuliano BASTIANI, Miran PFLAUM, Tomaž LAUKO, France CIMERMAN, France KOSEL, Janez GRUM in Pavle CEVC: Nove analize "piščali" iz Divjih bab I (Slovenija)

Znanstveno srečanje ob osemdesetletnici akad. prof. dr. Staneta Gabrovca
(Ljubljana, Velika dvorana SAZU, 13. aprila 2000)

Slavnostni nagovori (Janez DULAR, France BERNIK, Radoslav KATIČIć, Peter KOS)
Jože KASTELIC: Staue Gabrovec - osemdesetletnik
Janez DULAR, Neolitska in eneolitska višinska naselja v osrednji Sloveniji
Mitja GUŠTIN, Georg TIEFENGRABER: Prazgodovinske najdbe z avtocestnega odseka Murska Sobota-Nova tabla
Mira STRMČNIK GULIČ: Nova podoba prazgodovinske poselitve na zahodnem obrobju Dravskega polja
Drago SVOLJŠAK: Zametki urbanizma v železnodobni naselbini na Mostu na Soči
Fritz Eckart BARTH: Bronastodobna predelava mesa v Hallstattu (Prevod)
Neva TRAMPUŽ OREL in David John HEATH: Depo Kanalski Vrh - študija o metalurškerm znanju in kovinah na začetku 1. tisočletja pr. n. š.
Kristina MIHOVILIĆ: Kratki mač - bodež s trokutastom pločom za nasad ručke iz Istre
Dragan BOŽIČ: Ljudje ob Krki in Kolpi v latenski dobi
Loredana CAPUIS: L'arte delle situle quarant' anni dopo
Biba TERŽAN: Dolgoživ spomin. Prežitki halštatskega obredja v pustnih šegah na Slovenskem?

Prazgodovinske dobe

Ivan TURK, Drago SKABERNE, Bonnie A. B. BLACKWELL in Janez DIRJEC: Morfometrična in kronostratigrafska analiza ter paleoklimatska razlaga jamskih sedimentov v Divjih babah l, Slovenija
Peter TURK: Teže predmetov v depojih pozne bronaste dobe iz Slovenije in možnosti ugotavljanja utežnih standardov

Rimska doba

Andrej GASPARI, Robert KREMPUŠ, Miran ERIČ in Silvo BOKAL: Arheološko najdišče v strugi Savinje v Celju
Christian GUGL: Das Umland Teurnias vorn 2. Jahrhundert v. Chr. bis ins 1. Jahrhundert n.Chr: Eine Studie zur Siedlungskontinuität von der Latene- zur Romerzeit im oberen Drautal
Alexander KOLOBOV, Andrej MELNITCHUK in Nadezhda KULYABINA: Rimska vojaška falera iz Perma (Ural)

Zgodnji srednji vek

Milan SAGADIN: Staroslovansko grobišče na Malem gradu v Kamniku

Epigrafika

Peter KOVACS: Ein neuer Militärarzt aus Aquincum

Antropologija

Petra LEBEN-SELJAK: Antropološka analiza staroslovanskih skeletov z Malega gradu v Kamniku

Arheoastronomija

Ivan ŠPRAJC: Arheoastronomija in arheologija. Razmišljanja ob knjigi Clivea Rugglesa, Astronomy in Prehistoric Britain and Ireland

***

In memoriam

Knjižne ocene in prikazi

Clive Gamble: The Palaeolithic Societies of Europe, 1999 (Boris KAVUR)
Želimir Škoberne: Budinjak. Kneževski tumul, 1999 (Dunja GLOGOVIć)
Quadrivium sulla strada di Augusto dalla preistoria all'eta moderna, 1999 (Jana HORVAT)
Forschungen zur römischen Keramikindustrie. Produktions-, Rechts- und Distributionsstrukturen. Akten des 1. Trierer Symposiums zur antiken Wirtschaftsgeschichte, 2000 (Jana HORVAT)
Gian Luca Gregori: Brescia romana. Ricerche di prosopografia e storia sociale II. Analisi dei documenti, 1999 (Marjeta ŠAŠEL KOS)
Giuseppe Camodeca: Tabulae Pompeianae Sulpiciorum. Edizione critica dell'archivio puteolano dei Sulpicii, 1999 (Marjeta ŠAŠEL KOS)
Supplementa Italica. Nuova serie 17, 1999 (Marjeta ŠAŠEL KOS)
Ivana Pleinerová: Die altslawische Dörfer von Březno bei Louny, 2000 (Andrej PLETERSKI)

Arheološki vestnik |  Uredništvo |  Informacije, naročila, cenik |  Iskalnik |  Številke na spletu |  Navodila piscem |  Avtorska izjava |  Recenzijski obrazec
Na začetek | Na vrh