Znak ZRC ARHEOLOŠKI VESTNIK (ACTA ARCHAEOLOGICA)

Inštitut za arheologijo  ZRC SAZU

ARHEOLOŠKI VESTNIK 57, 2006

Vsebina

Prazgodovinske dobe

Ivan TURK: Prispevek Divjih bab I (Slovenija) h kronologiji mlajšega pleistocena med alpskim in dinarskim svetom

Primož PAVLIN: Srednjebronastodobni levoročni jezičastoročajni srpi in meč iz Ljubljanice

Paul GLEIRSCHER: Žarnogrobiščnodobne gomile in naselja starejše halštatske kulture na Štajerskem. K začetku halštatske kulture na območju jugovzhodnih Alp (Povzetek)

Matija ČREŠNAR: Novi žarni grobovi iz Ruš in pogrebni običaji v ruški žarnogrobiščni skupini

Janez DULAR: Železnodobno naselje in grobišča na Libni. Topografija in viri
Priloga 1 in priloga 2 (pdf)

 

Rimska doba

Andreja DOLENC VIČIČ: Neobjavljena Winklerjeva in Abramićeva raziskovanja Petovione Topografija in viri
Priloga 1 (pdf)

 

Pozna antika

Ivica PULJIĆ in Ante ŠKEGRO: Sarsenterska škofija (Povzetek)

Boštjan ODAR: Lokostrelec iz Karnija Topografija in viri

 

Zgodnji srednji vek

Christoph GUTJAHR: Kirchberg pri Deutschfeistritzi, okraj Graz/Gradec - okolica, Štajerska - zgodnjesrednjeveško gradišče? (Povzetek) Topografija in viri

 

Epigrafika

Saša DJURA JELENKO in Julijana VISOČNIK: Rimski kamniti spomeniki slovenske Koroške

Sigrid EHRENREICH, Gerald FUCHS in Reinhold WEDENIG: Kvestor municipija Celeje na območju avstrijske Štajerske (Povzetek) Topografija in viri

 

Antropologija

Petra LEBEN-SELJAK: Antropološka analiza poznoantične skeletne serije z Rifnika Topografija in viri

 

Arheozoologija

László BARTOSIEWICZ: Živalski ostanki iz srednjeveškega naselja Otok (Gutenwerth) blizu Dobrave pri Škocjanu, Slovenija (Povzetek) Topografija in viri

 

Ocene in prikazi

Angela Donati: Epigrafia Romana. La comunicazione nell’antichitŕ, 2002 (Julijana VISOČNIK)

Paola Donati Giacomini: Innovazione e tradizione. Le risorse telematiche e informatiche nello studio della storia antica, 2002 (Julijana VISOČNIK)

Epigrafia di confine. Confine dell’epigrafia, 2003 (Julijana VISOČNIK)

Early Geographers. The Period of the Roman Conquest, 2005 (Julijana VISOČNIK)

Mariella Moreno (ur.): Delle medaglie Carnico-Illiriche del P. Angelo Maria Cortenovis, 2003 (Alenka MIŠKEC)

Milan Hanuliak: Veľkomoravské pohrebiská. Pochovávanie v 9.-10. storočí na území Slovenska, 2004 (Andrej PLETERSKI)

 

Bibliographia archaeologica Slovenica selecta

Bibliographia archaeologica Slovenica selecta (Tina MILAVEC)

Arheološki vestnik |  Uredništvo |  Informacije, naročila, cenik |  Iskalnik |  Številke na spletu |  Navodila piscem |  Avtorska izjava |  Recenzijski obrazec
Na začetek | Na vrh