Znak ZRC ARHEOLOŠKI VESTNIK

Inštitut za arheologijo  ZRC SAZU

ARHEOLOŠKI VESTNIK 69, 2018

Vsebina

Prazgodovina

Anton VELUŠČEK, Blaž PODPEČAN, Tjaša TOLAR, Borut TOŠKAN, Janez TURK, Maks MERELA, Katarina ČUFAR: Črnelnik in Devce, novoodkriti najdišči iz bakrene dobe na Ljubljanskem barju

Bine KRAMBERGER: Najdbe in sledovi poselitve iz bakrene dobe pod gomilo v Brezju pod Brinjevo goro

Sabine PABST: Poznobronastodobne fibule v obliki violinskega loka med Donavo, srednjim Jadranom in egejskim prostorom (Povzetek)

Dragan BOŽIČ: Halštatski ženski grob 20 iz gomile IV na Znančevih njivah v Novem mestu

Katarina UDOVČ: Poznolatenska peč za žganje keramike s Kapiteljskega hriba v Novem mestu

 

Rimska doba

Mirta FALESCHINI: Rimska naselbina Mužac v dolini Bele v Furlaniji (Povzetek)

Janka ISTENIČ: Rimske bronaste čelade republikanske dobe in zgodnjega principata v Sloveniji

Mattia VITELLI CASELLA: Bitka v Tihem kanalu v Kvarnerskem zalivu leta 49 pr. n. št.: nekaj topografskih opažanj (Povzetek)

 

Pozna antika in zgodnji srednji vek

Tina MILAVEC, Žiga ŠMIT: Analize poznoantičnega stekla s Tonovcovega gradu pri Kobaridu v arheološkem kontekstu

Timotej KNIFIC, Žiga ŠMIT: Zgodnjesrednjeveško steklo na Slovenskem: študij sestave in jagode iz halofitskega stekla

Paul GLEIRSCHER, Brigitte PONTA-ZITTERER: Upodobitve ptic na karolinškodobnih kamnih s pleteninastim okrasom v Karantaniji (Povzetek)

 

Paleookolje

Tjaša TOLAR: Primerjava različnih metod vzorčenja in priprave arheobotaničnih vzorcev z eneolitskih kolišč Strojanova voda in Maharski prekop na Ljubljanskem barju

 

In memoriam

Bernhard Hänsel (1937–2017) (Biba Teržan)

Miran Bremšak (1961–2017) (Jana HORVAT)

 

Knjižne ocene in prikazi

Anja Hellmuth Kramberger: Monkodonja. Istraživanje protourbanog naselja brončanog doba Istre. Knjiga 2/1–2. Keramika s brončanodobne gradine Monkodonja – Tekst, Katalog / Forschungen zu einer protourbanen Siedlung der Bronzezeit Istriens. Teil 2/1‒2. Die Keramik aus der bronzezeitlichen Gradina Monkodonja – Tekst, Katalog, 2017 (Manca VINAZZA)

Werner Zanier: Der spätlatène- und frühkaiserzeitliche Opferplatz auf dem Döttenbichl südlich von Oberammergau 1–3, 2016 (Jana HORVAT)

Cristina-Georgeta Alexandrescu, Christian Gugl, Barbara Kainrath (ur.): Troesmis I. Die Forschungen von 2010–2014, 2016 (Tina BERDEN)

Macháček Jiři, Dresler Petr, Přichystalová Renáta, Sládek Vladimír: Břeclav –Pohansko VII. Kostelní pohřebiště na Severovýchodním předhradí, 2016 (Jernej RIHTER)

Howard Williams, Joanne Kirton, Meggen Gondek (ur.): Early Medieval Stone Monuments. Materiality, Biography, Landscape, 2015 (Saša ČAVAL)

Emilio Marin, Franjo Šanjek, Michel Zink (ur.): Les projects franco-croates et les savants français qui se sont illustrés dans la recherche et la valorisation du patrimoine croate / Francusko-hrvatski projekti i francuski znanstvenici, istaknuti u istraživanju i vrednovanju hrvatske baštine, 2016 (Marjeta ŠAŠEL KOS)

Arheološki vestnik |  Uredništvo |  Informacije, naročila, cenik |  Iskalnik |  Številke na spletu |  Navodila piscem |  Avtorska izjava |  Recenzijski obrazec
Na začetek | Na vrh