Znak ZRC ARHEOLOŠKI VESTNIK

Inštitut za arheologijo  ZRC SAZU

ARHEOLOŠKI VESTNIK 53, 2002

Vsebina

Prazgodovinske dobe

Ivan TURK: Morfometrična analiza zgodnjih koščenih konic v povezavi z najdbami koščenih konic iz Divjih bab I

Pavel JAMNIK, Petra LEBEN-SELJAK, Janez BIZJAK in Brane HORVAT: Koblarska jama na Kočevskem - prazgodovinsko grobišče in kultni prostor. Antropološka analiza skeletnih ostankov z opisom pridatkov

Anton VELUŠČEK: Ostanki eneolitskega voza z Ljubljanskega barja

Anton VELUŠČEK in Katarina ČUFAR: Dendrokronološke raziskave kolišč na Ljubljanskem barju - stanje 2001

Katarina ČUFAR, Vesna TIŠLER in Željko GORIŠEK: Arheološki les - njegove lastnosti in raziskovalni potencial

László BARTOSIEWICZ: Dogs from the Ig pile dwellings in the National Museum of Slovenia

Darko PERIŠA: Pećine u Debeljacima kod Banje Luke

Danilo BREŠČAK in Janez DULAR: Prazgodovinsko in poznoantično naselje Šumenje pri Podturnu

 

Rimska doba

Jana HORVAT: Zaklad rimskega republikanskega orožja z Gradu pri Šmihelu pod Nanosom

Boris VIČIČ: Zgodnjerimsko naselje pod Grajskim gričem v Ljubljani. Gornji trg 3
Priloga 1 in priloga 2 (pdf)

 

Pozna rimska doba

Danilo BREŠČAK, Milan LOVENJAK, Tomaž VERBIČ in Petra LEBEN-SELJAK: Nov poznoantični grob z Zidanega gabra na Gorjancih

 

Zgodnji srednji vek

Andrej PLETERSKI in Mateja BELAK: Grobovi s Puščave nad Starim trgom pri Slovenj Gradcu
Priloga 1 (pdf)

 

Srednji in novi vek

Janja ŽELEZNIKAR: Graščina v Polhovem Gradcu

 

Epigrafika

Marjeta ŠAŠEL KOS: Nedavno najden mejnik med Akvilejo in Emono

Anton RAMOVŠ: Geološke ugotovitve o izvoru kamnine mejnika med Akvilejo in Emono

 

Arheološka teorija

Irena MIRNIK PREZELJ: Sodobna sociologija o problemih etničnosti, narodov (nacionalizmov) in današnja arheologija

 

In memoriam

 

Ocene in prikazi

Winfried Henke, Nina Kieser, Wolfgang Schnaubelt: Die Neandertalerin. Botschafterin der Vorzeit, 1996 (Ivan TURK)

Studying Human Origins. Disciplinary History and Epistemology, 2001 (Boris KAVUR)

Henrieta Todorova, Ivan Vajsov: Der kupferzeitliche Schmuck Bulgariens, 2001 (Anton VELUŠČEK)

Mária Novotná: Die Fibeln in der Slowakei, 2001 (Andrej PRELOŽNIK)

Gerhard Tomedi: Italische Panzerplatten und Panzerscheiben, 2000 (Anton VELUŠČEK)

August Oxé, Howard Comfort, Philip Kenrick: Corpus vasorum Arretinorum. A Catalogue of the Signatures, Shapes and Chronology of Italian Sigillata. Second edition, 2000 (Jana HORVAT)

Eleni Schindler Kaudelka, Ulrike Fastner, Michael Gruber: Italische Terra Sigillata mit Appliken in Noricum, 2001 (Jana HORVAT)

Cambodunum -Kempten. Erste Hauptstadt der römischen Provinz Raetien? 2000 (Jana HORVAT)

Salvatore Ortisi: Die Stadtmauer der raetischen Provinzhauptstadt Aelia Augusta - Augsburg. Die Ausgrabungen Lange Gasse 11, Auf dem Kreuz 58, Heilig-Kreuz-Str. 26 und 4, 2001 (Jana HORVAT)

Cinzia Vismara, Maria Letizia Caldelli: Epigrafia anfiteatrale dell'Occidente Romano V. Alpes Maritimae, Gallia Narbonensis, Tres Galliae, Germaniae, Britannia, 2000 (Marjeta ŠAŠEL KOS)

Supplementa Italica. Nuova serie 18, 2000 (Marjeta ŠAŠEL KOS)

Kurt Karpf: Frühmittelalterliche Flechtwerksteine in Karantanien. Marmorne Kirchenaustattungen aus tassilonisch-karolingischer Zeit, 2001 (Andrej PLETERSKI)

Jiří Macháček: Studie k velkomoravské keramice. Metody, analýzy a syntézy, modely, 2001 (Andrej PLETERSKI)

Jiří Macháček: Břeclav - Pohansko V. Sídlištní aglomerace v Lesní školce. Digitální katalog archeologických pramenů, 2002 (Andrej PLETERSKI)

 

Nove slovenske arheološke monografije 1995-1998

Peter Kos, Andrej Šemrov: Rimski novci in kontramarke iz 1. stoletja / Roman Imperial Coins and Countermarks of the 1st Century: Augustus-Traianus, 1995 (Alenka MIŠKEC)

Westillyricum und Nordostitalien in der spätrömischen Zeit / Zahodni Ilirik in severovzhodna Italija v poznorimski dobi, 1996 (Milan LOVENJAK)

Marjeta Šašel Kos: The Roman Inscriptions in the National Museum of Slovenia / Lapidarij Narodnega muzeja Slovenije, 1997 (Milan LOVENJAK)

Akten des IV. internationalen Kolloquiums über Probleme des provinzialrömischen Kunstschaffens / Akti IV. mednarodnega kolokvija o problemih rimske provincialne umetnosti, Celje 8.-12. Mai / maj 1995, 1997 (Barbara NADBATH)

Milan Lovenjak: Inscriptiones Latinae Sloveniae 1. Neviodunum, 1998 (Marjeta ŠAŠEL KOS)

Depojske in posamezne kovinske najdbe bakrene in bronaste dobe na Slovenskem I, 1995; II, 1996 (Barbara NADBATH)

Ljudmila Plesničar Gec: Antične freske v Sloveniji I / The Roman Frescoes of Slovenia I, 1997 (Verena PERKO)

Andrej Šemrov: Slovenia. Coinage and History, 1996 (Marjeta ŠAŠEL KOS) Peter Kos, Andrej Šemrov: Die Fundmünzen der römischen Zeit in Slowenien. Teil III, 1995;

Andrej Šemrov: Die Fundmünzen der römischen Zeit in Slowenien. Teil IV, 1998 (Alenka MIŠKEC)

Peter Kos, Andrej Šemrov: Sylloge Nummorum Graecorum Slovenia. Ljubljana, Narodni muzej III. Moesia Superior. Collection Kecskés 1. Viminacium (nos. 1-2381), 1996 (Alenka MIŠKEC)

Moustérienska "koščena piščal" in druge najdbe iz Divjih bab I v Sloveniji / Mousterian "bone flute" and other finds from Divje Babe I cave site in Slovenia, 1997 (Martina KNAVS)

Jana Horvat: Sermin. Prazgodovinska in zgodnjerimska naselbina v severozahodni Istri / Sermin. A Prehistoric and Early Roman Settlement in Northwestern Istria, 1997 (Lucija ŠOBERL)

Andrej Pleterski: Inštitut za arheologijo polstoletnik / Fiftieth anniversary of the Institute of Archaeology, 1997 (Milan LOVENJAK)

Tone Cevc: Davne sledi človeka v Kamniških Alpah, 1997 (Martina KNAVS)

Ivan Turk, France Stele: Ob zôri časov / All'alba dei tempi / In der Morgendämmerung der Zeit / A l'aube des temps / At the dawn of times 1997 (Martina KNAVS)

Božidar Slapšak: Možnosti študija poselitve v arheologiji, 1995 (Zvezdana MODRIJAN)

M. Guštin, K. K. Predovnik: Drobci nekega vsakdana / Bruchstucke eines Alltags, 1997 (Ivan Marija HROVATIN)

Paola Korošec: Prispevek k izpovednosti velikega moškega zlatega prstana z grajske nekropole v Ptuju, 1997 (Tina MILAVEC)

Borut Križ: Novo mesto IV. Kapiteljska njiva, gomila II in gomila III, 1997;

Borut Križ: Novo mesto V. Kapiteljska njiva, gomila IV in gomila V, 2000 (Janez DULAR)

Od antičnega vrča do majolike. Katalog razstave / Vom antiken Krug bis Majolka. Ausstellungs Katalog, 1996 (Ivan Marija HROVATIN)

Pozdravljeni, prednamci! Ljubljana od prazgodovine do srednjega veka / Ancestral encounters. Ljubljana from Prehistory to the Middle Ages, 1996 (Lucija ŠOBERL)

Poselitev Ljubljanske kotline - urbani razvoj Ljubljane / Settlement of the Ljubljana Basin - Urban Development of Ljubljana, 1997 (Boris VIČIČ)

Vera Kolšek: Rimska nekropola v Šempetru. Vodnik / Römische nekropole in Šempeter. Führer, 1997 (Irena LAZAR)

Slavko Ciglenečki: Tonovcov grad pri Kobaridu. Arheološko najdišče. Vodnik, 1997 (Gojko TICA)

Milan Sagadin: Ajdna nad Potoki, 1997 (Verena PERKO)

Milan Sagadin: Mali grad v Kamniku, 1997 (Verena PERKO)

Iva Curk: Sto zgodb arheoloških spomenikov v Sloveniji, 1995 (Lucija ŠOBERL)

Ljudmila Plesničar Gec, Boris Kuhar: Emona in rimska kuhinja. Apicijevi recepti za današnjo rabo, 1966 (Verena PERKO)

Andrej Valič: Triglav. Arheološki problem in vprašanja njegovih predstav. Prispevek k preučevanju prvotne staroslovenske kulture na območju jugovzhodnih Alp, 1997 (Tina MILAVEC)

Andrej Pleterski: Mitska stvarnost koroških knežjih kamnov, 1997 (Tina MILAVEC)

Stanko Pahič: Arheološka najdišča v Slovenskih goricah. Topografski dnevniki in zapiski 8a. Kazala / Seznami, 1995;

Isti: Arheološka najdišča v Slovenskih goricah. Topografski dnevniki in zapiski 8b. Zemljevidi, 1995;

Isti: Arheološka najdišča v Slovenskih goricah. Pomniki pradavnine v šentiljski občini, 1999;

Isti: Arheološka najdišča v Slovenskih goricah. Starine benediškega kraja, 1998;

Isti: Topografski zapiski 1952, 1953, 1954-1955, 1956-1960, 1961-1965, 1998;

Isti: Prebliski iz pradavnine ob gornji Dravinji, 1995;

Isti: Rimske starine pri Miklavžu, 1999 (Andreja DOLENC VIČIČ )

Jože Kastelic: Simbolika mitov na rimskih nagrobnih spomenikih. Šempeter v Savinjski dolini / Sepulchral Symbolism of the Mythological Imagery on Roman Tomb Monuments. Šempeter in the Valley of Savinja, 1998 (Stanko KOKOLE)

Arheološki vestnik |  Uredništvo |  Informacije, naročila, cenik |  Iskalnik |  Številke na spletu |  Navodila piscem |  Avtorska izjava |  Recenzijski obrazec
Na začetek | Na vrh