Znak ZRC ARHEOLOŠKI VESTNIK

Inštitut za arheologijo  ZRC SAZU

ARHEOLOŠKI VESTNIK 67, 2016

Vsebina

Stane Gabrovec (1920–2015)(Biba TERŽAN)

Bibliografija Staneta Gabrovca (Anja DULAR)

 

Prazgodovina

Primož PAVLIN, Aleksandar JAŠAREVIĆ: Depo iz starejšega obdobja kulture žarnih grobišč iz Paležnice Donje pri Doboju (Bosna in Hercegovina)

Janez DULAR: Železnodobno središče Vače in njegova bojevniška elita

Ana MARIĆ: Dvodelna certoška fibula različice VIId s kultnega mesta na Medejskem hribu v Furlaniji (Povzetek)

Margherita BOLLA, Marina CASTOLDI: Bronaste posode v severni Italiji med 4. in 1. stoletjem pr. n. št. in primer veronskega območja (Povzetek)

 

Rimska doba

Jana HORVAT, Pavla PETERLE UDOVIČ, Tjaša TOLAR, Borut TOŠKAN: Območje pristanišča v Navportu

Maja ANDRIČ: Človekov vpliv na rastlinstvo zahodnega Ljubljanskega barja v pozni prazgodovini (pribl. 1000–50 pr. n. št.). Primer: Vrhnika (Dolge njive)

 

Epigrafika

Anja RAGOLIČ: Nagrobna stela za Petona z Iga

Dejan VERANIČ, Luka REPANŠEK: Rimski kamniti spomeniki iz cerkve sv. Janeza Krstnika v Podkraju pri Tomišlju

Luka REPANŠEK: Quiemonis v luči avtohtonih ižanskih osebnih imen (Povzetek)

Petra ŽVAB ROŽIČ, Luka GALE, Boštjan ROŽIČ: Analiza kamnin rimskih nagrobnih stel iz Podkraja in z Iga

 

Numizmatika

Peter KOS: Mali tavriški srebrniki tipa Varaždin (Povzetek)

Tomislav BILIĆ: Apolon Belenos na novcu Norika i Tauriska (Sažetak)

 

Arheozoologija

Matija KRIŽNAR, Olexandr M. KOVALCHUK: Ostanki kvartarnih sladkovodnih rib z Ljubljanskega barja in iz Križne jame iz paleontoloških zbirk Prirodoslovnega muzeja Slovenije

 

Diskusija

Ivan TURK, Matija TURK, Borut TOŠKAN: Ali je jamska hijena res lahko naredila glasbilo? Odgovor Cajusu G. Diedrichu (Izvleček)

Slavko CIGLENEČKI: Claustra Alpium Iuliarum, tractus Italiae circa Alpes in problem obrambe Italije v zaključnem poznorimskem obdobju (Izvleček)

 

In memoriam

Beatriče Trkman Žbona (1949–2015) (Drago SVOLJŠAK)

Wilhelm Angeli (1923–2015) (Janez DULAR)

 

Knjižne ocene in prikazi

Michel Toussaint, Dominique Bonjean (ur.): The Scladina I-4A Juvenile Neandertal (Andenne, Belgium). Palaeoanthropology and Context, 2014 (Matija TURK)

Bernhard Hänsel, Kristina Mihovilić, Biba Teržan, s prispevki Claudie Gerling et al.: Monkodonja. Istraživanja protourbanog naselja brončanog doba Istre. Knjiga 1. Iskopavanje i nalazi građevina / Monkodonja. Forschungen zu einer protourbanen Siedlung der Bronzezeit Istriens. Teil 1. Die Grabung und der Baubefund, 2015 (Manca VINAZZA)

P. Gros, E. Marin, M. Zink (ur.): Auguste, son époque et l’Augusteum de Narona, 2015 (Marjeta ŠAŠEL KOS)

Plinij Starejši: Naravoslovje 1. Knjige 1–6. Kozmologija in geografija, 2012, prevod Matej Hriberšek. Matej Hriberšek: Po Plinijevem nebu in zemlji. Komentar h knjigam 1–6 Plinijevega Naravoslovja, 2013 (Julijana VISOČNIK)

Plinij Starejši: Naravoslovje 2. Knjigi 7 in 8. Antropologija in zoologija, 2015, prevod in komentar Matej Hriberšek (Julijana VISOČNIK)

Arheološki vestnik |  Uredništvo |  Informacije, naročila, cenik |  Iskalnik |  Številke na spletu |  Navodila piscem |  Avtorska izjava |  Recenzijski obrazec
Na začetek | Na vrh