Znak ZRC ARHEOLOŠKI VESTNIK

Inštitut za arheologijo  ZRC SAZU

ARHEOLOŠKI VESTNIK 68, 2017

Vsebina

Prazgodovina

Anton VELUŠČEK: Kronološki odnos med lasinjsko kulturo in kulturo keramike z brazdastim vrezom v severovzhodni Sloveniji

Primož PAVLIN, Uroš BAVEC: Poznobronastodobno grobišče Žadovinek pri Krškem

Mateja KOVAČ, Borut TOŠKAN: Sežgani človeški in živalski ostanki s poznobronastodobnega grobišča Žadovinek pri Krškem

Brina ŠKVOR JERNEJČIČ: Starejšeželeznodobne gomile na Gorenjskem. Žgani grobovi pri Vili Prah in na Koroški cesti v Kranju (z dodatkom Boruta TOŠKANA: Živalski ostanki)

Lucija GRAHEK: Nova odkritja grobov iz starejše in mlajše železne dobe na Viru pri Stični

 

Rimska doba

Vesna TRATNIK, Tina ŽERJAL: Ajdovščina (Castra) – poselitev zunaj obzidja

Peter KOS: Ajdovščina (Castra) – novčne najdbe iz naselbinskih plasti zunaj obzidja. Pomen novcev za interpretacijo najdišča

Katarina ŠMID: Selena in Endimion na marmornem reliefu iz Celeje

Florin-Gheorghe FODOREAN: Praetorium in cesta Emona–Siscia–Sirmium–Tauruno v antičnih geografskih in epigrafskih virih (Povzetek)

 

Srednji vek

Daša PAVLOVIČ: Začetki zgodnjeslovanske poselitve Prekmurja

Andrej GASPARI: Reka Ljubljanica in fenomen vodnih najdb srednjeveških mečev iz obdobja od 11. do 15. stoletja

 

Epigrafika

Marjeta ŠAŠEL KOS: Predrimsko prebivalstvo Emone v luči rimskih napisov

Herbert GRASSL: Pomen Navporta v luči novih napisov na svinčenih ploščicah (Povzetek)

Snežana FERJANČIĆ, Gligor SAMARDŽIĆ: Nove epigrafske najdbe iz Rogatice v rimski Dalmaciji (Povzetek)

 

Paleookolje

Maja ANDRIČ, Tomaž VERBIČ, Johanna LOMAX, Tjaša TOLAR: Človekov vpliv na okolje v prazgodovini: primer z obrežja Ljubljanice pri Špici (Ljubljana)

 

Knjižne ocene in prikazi

Boštjan Odar: Potočka zijavka, 2015 (Matija TURK)

Gerda von Bülow (ur.): Kontaktzone Balkan. Beiträge des internationalen Kolloquiums ‘Die Donau-Balkan-Region als Kontaktzone zwischen Ost-West und Nord-Süd’ vom 16.–18. Mai 2012 in Frankfurt a. M., 2015 (Anja RAGOLIČ)

Arheološki vestnik |  Uredništvo |  Informacije, naročila, cenik |  Iskalnik |  Številke na spletu |  Navodila piscem |  Avtorska izjava |  Recenzijski obrazec
Na začetek | Na vrh