Znak ZRC ARHEOLOŠKI VESTNIK

Inštitut za arheologijo  ZRC SAZU

ARHEOLOŠKI VESTNIK 50, 1999

Vsebina

Slavko CIGLENEČKI: 50 let Arheološkega vestnika 8
Mitja BRODAR: Kultura iz jame Divje babe I 38
Anton VELUŠČEK: Neolitske in eneolitske raziskave v Sloveniji 73
Janez DULAR: Starejša, srednja in mlajša bronasta doba v Sloveniji - stanje raziskav in problemi 92
Biba TERŽAN: Oris obdobja kulture žarnih grobišč na Slovenskem 130
Stane GABROVEC: 50 let arheologije starejše železne dobe v Sloveniji 175
Dragan BOŽIČ: Raziskovanje latenske dobe na Slovenskem po letu 1964 206
Jana HORVAT: Rimska provincialna arheologija v Sloveniji po letu 1965: poselitvena slika in drobna materialna kultura 247
Jože KASTELIC: Sarkofag Alkestide in sarkofag Oresta v Vatikanu in reliefi v Šempetru 279
Slavko CIGLENEČKI: Izsledki in problemi poznoantične arheologije v Sloveniji 304
László BARTOSIEWICZ: Novi izsledki arheozooloških raziskav v Sloveniji (Povzetek) 321
Metka CULIBERG: Paleobotanika v slovenski arheologiji 328
Branko KERMAN: Poselitvene strukture v Prekmurju iz zraka 343
Branko MUŠIČ: Geofizikalna prospekcija v Sloveniji: pregled raziskav od leta 1990 z nekaterimi ugotovitvami glede naravnega okolja 396
Neva TRAMPUŽ OREL: Arheometalurške raziskave v Sloveniji. Zgodovina raziskav prazgodovinskih barvnih kovin 423

Knjižne ocene in prikazi

The Earliest Occupation of Europe, 1995 (Boris KAVUR) 431
The Middle Paleolithic site of Combe-Capelle Bas (France), 1995 (Boris KAVUR) 435
Le vie della pietra verde. L’industria litica levigata nella preistoria dell’Italia settentrionale, 1996 (Donatella PELOI) 438
Katharine Pászthory, Eugen Friedrich Mayer: Die Äxte und Beile in Bayern, 1998 (Anton VELUŠčEK) 440
Marcus Egg: Das hallstattzeitliche Fürstengrab von Strettweg bei Judenburg in der Obersteiermark, 1996 (Janez DULAR) 440
Michael Vickers, David Gill: Artful Crafts. Ancient Greek Silverware and Pottery, 1994 (Verena PERKO) 442
Supplementa Italica. Nuova serie 14, 1997 (Marjeta ŠAŠEL KOS) 444
Supplementa Italica. Nuova serie 15, 1997 (Marjeta ŠAŠEL KOS) 445
Rudolf Haensch: Capita provinciarum. Statthaltersitze und Provinzialverwaltung in der römischen Kaiserzeit, 1997 (Marjeta ŠAŠEL KOS) 446
Annemarie Kaufmann-Heinimann: Götter und Lararien aus Augusta Raurica. Herstellung, Fundzusammenhänge und sakrale Funktion figürlicher Bronzen in einer römischen Stadt, 1998 (Margherita BOLLA) 447
Tamás Bezeczky: The Laecanius amphora stamps and the villas of Brijuni, 1998 (Jana HORVAT) 447
Jarmila Justová: Dolnorakouské Podunají v raném stredoveku, 1990 (Mateja BELAK) 448
Pocítacová podpora v archeologii, 1997 (Andrej PLETERSKI) 448
Nikolai Mikhailov: Frühslowenische Sprachdenkmäler. Die handschriftliche Periode der slowenischen Sprache (XIV. Jh. bis 1550), 1998 (Andrej PLETERSKI) 449
Studia Archaeologica Slovaca Mediaevalia 1, 1998 (Andrej PLETERSKI) 449

Arheološki vestnik |  Uredništvo |  Informacije, naročila, cenik |  Iskalnik |  Številke na spletu |  Navodila piscem |  Avtorska izjava |  Recenzijski obrazec
Na začetek | Na vrh