Znak ZRC ARHEOLOŠKI VESTNIK (ACTA ARCHAEOLOGICA)

Inštitut za arheologijo  ZRC SAZU

ARHEOLOŠKI VESTNIK 60, 2009

Vsebina

Prazgodovinske dobe

Jonathan BENJAMIN in Clive BONSALL: Prazgodovinsko roženčevo bodalo iz Pirana, Slovenija: podvodna najdba iz severnega Jadrana

Alma BAVDEK, Andrej MIHEVC, Borut TOŠKAN in Anton VELUŠČEK: Arheološke najdbe iz Križne jame

Alenka RAMŠAK: Gomile starejše železne dobe na Godeško-Reteških dobravah pri Škofji Loki

Dragan BOŽIČ: K halštatskemu grobu z oklepom, ki ga je leta 1913 pri Stični izkopala vojvodina Mecklenburška. O zanesljivosti grobnih celot Mecklenburške zbirke

Boštjan LAHARNAR: Železnodobno gradišče Žerovnišček pri Bločicah na Notranjskem

Janez DULAR in Marjana TOMANIČ JEVREMOV: Sledovi poznolatenske poselitve v Ormožu

Andrej GASPARI in René MASARYK: Na sledi prazgodovinskega Navporta. Gradišče na hribu Tičnica na Vrhniki

 

Rimska doba

Edisa LOZIĆ: Rimske klesarske delavnice na Ižanskem

 

Pozna antika

Tina MILAVEC: Samostrelne fibule 5. in 6. stoletja na jugovzhodnoalpskem prostoru

 

Srednji vek

Tina MILAVEC: Pregled raziskav zgodnjega srednjega veka v Sloveniji

 

Numizmatika

Peter KOS in Beatriče ŽBONA TRKMAN: Zakladna najdba rimskih republikanskih in noriških novcev iz okolice Kobarida

Alenka MIŠKEC: Avgustejska zasedba jugovzhodnoalpskega prostora in zahodne Panonije: posamične in zakladne novčne najdbe

 

Diskusija

Anton VELUŠČEK: Ljubljansko barje, problemi razlage virov

Maja ANDRIČ: Holocenske paleoekološke in paleohidrološke razmere na Ljubljanskem barju – prispevek k diskusiji

 

In memoriam

Vera Kolšek – celjska arheologinja in muzealka (1930–2007) (Irena LAZAR)

Izbrana bibliografija Vere Kolšek (Irena LAZAR)

Ljudmila Plesničar Gec (1931–2008) (Irena SIVEC)

Bibliografija Ljudmile Plesničar Gec (Bernarda ŽUPANEK in Božena DIRJEC)

 

Ocene in prikazi

Martina Blečić, Matija Črešnar, Bernhard Hänsel, Anja Hellmuth, Elke Kaiser and Carola Metzner- Nebelsick (eds.): Scripta praehistorica in honorem Biba Teržan, 2007 (J. V. S. MEGAW)

Tudor Soroceanu: Die vorskythenzeitlichen Metallgefäße im Gebiet des heutigen Rumänien / Vasele de metal prescitice de pe actualul teritoriu al României, 2008 (Matija ČREŠNAR)

Shannon Lewis-Simpson (ur.): Youth and age in the medieval North, The Northern World. North Europe and the Baltic c. 400–1700. A.D., 2008 (Tina MILAVEC)

Marco Traverso: Esercito Romano e societa italica in eta imperiale I. I documenti epigrafici, 2006 (Julijana VISOČNIK)

Maria Federica Petraccia (ur.): Camillo Ramelli e la cultura antiquaria dell'Ottocento, 2006 (Marjeta ŠAŠEL KOS)

 

Bibliographia archaeologica Slovenica selecta

Bibliographia archaeologica Slovenica selecta (Tina MILAVEC)

Arheološki vestnik |  Uredništvo |  Informacije, naročila, cenik |  Iskalnik |  Številke na spletu |  Navodila piscem |  Avtorska izjava |  Recenzijski obrazec
Na začetek | Na vrh