Znak ZRC ARHEOLOŠKI VESTNIK (ACTA ARCHAEOLOGICA)

Inštitut za arheologijo  ZRC SAZU

ARHEOLOŠKI VESTNIK 66, 2015

Vsebina

 

Odsevi pozne antike
(Slavku Ciglenečkemu ob njegovi petinšestdesetletnici)

Portret Slavka Ciglenečkega (Zvezdana MODRIJAN, Tina MILAVEC)

TABULA GRATULATORIA

Bibliografija Slavka Ciglenečkega (Andreja DOLENC VIČIČ, Mateja BELAK)

Zvezdana MODRIJAN, Matjaž NOVŠAK: Lonec z glajenim okrasom iz rimskodobnega vodnjaka v Dobovi

Milan SAGADIN: Zakladna najdba z Grdavovega hriba pri Radomljah

Tina MILAVEC: Poznoantično okensko steklo z višinske naselbine Tonovcov grad pri Kobaridu

Polona BITENC, Timotej KNIFIC: Zgodnjesrednjeveški zakladi železnih predmetov z Gorjancev, Starega gradu nad Uncem in Ljubične nad Zbelovsko Goro

Andrej PLETERSKI: Čar srednjeveških podkev. Razprava o njihovi kronologiji, klasifikaciji in izvoru

Mihajlo MILINKOVIĆ: Arheološka opažanja o fortifikacijskih rešitvah pri zgodnjebizantinskih utrjenih postojankah na območju današnje Srbije (Povzetek)

Maurizio BUORA: Nove ugotovitve ob pričevanju kiparstva gotskega in bizantinskega obdobja v oglejski baziliki in v cerkvi v Monasteru (Povzetek)

Franz GLASER: “Človek vidi samo to, kar ve.” Obdobje preseljevanja ljudstev v učbenikih in muzejih (Povzetek)

 

Prazgodovina

Bine KRAMBERGER: Svetilka iz zgodnjeeneolitske naselbine Zgornje Radvanje v Mariboru

Elena LEGHISSA: Način okraševanja keramike ljubljanske kulture in pramenaste keramike – eksperimentalna arheologija

Lucija GRAHEK: Zgodnjelatenski grobovi iz Orehove vasi pri Mariboru

 

Rimska doba

Ivan BOGDANOVIĆ, Miroslav VUJOVIĆ: Keramična oljenka v obliki gladiatorske čelade iz viminacijskega amfiteatra (Povzetek)

 

Srednji vek

Sašo PORENTA, Benjamin ŠTULAR, Borut TOŠKAN, Zrinka MILEUSNIĆ, Janez DIRJEC: Poznosrednjeveško in zgodnjenovoveško najdišče Župnijski dom v Šentvidu pri Stični. Analiza lončenine in živalskih ostankov

 

Epigrafika

Valentina ZOVIĆ, Anamarija KURILIĆ: Strukture zavjetnih natpisa rimske Liburnije

 

Numizmatika

Peter KOS: Mali tavriški srebrniki tipa Đurđevac (Povzetek)

 

Knjižne ocene in prikazi

Bettina Fischer-Genz, Yvonne Gerber, Hanna Hamel (ur.): Roman Pottery in the Near East. Local Production and Regional Trade, 2014 (Tina ŽERJAL)

Marko A. Janković, Vladimir D. Mihajlović, Staša Babić (ur.): The Edges of the Roman World, 2014 (Anja RAGOLIČ)

Renáta Přichystalová, Marek Kalábek (ur.): Raněstředověké pohřebiště Olomouc – Nemilany. Katalog, 2014 (Andrej PLETERSKI)

Peter Milo: Frühmittelalterliche Siedlungen in Mitteleuropa. Eine vergleichende Strukturanalyse durch Archäologie und Geophysik, 2014 (Andrej PLETERSKI)

Arheološki vestnik |  Uredništvo |  Informacije, naročila, cenik |  Iskalnik |  Številke na spletu |  Navodila piscem |  Avtorska izjava |  Recenzijski obrazec
Na začetek | Na vrh