Znak ZRC ARHEOLOŠKI VESTNIK (ACTA ARCHAEOLOGICA)

Inštitut za arheologijo  ZRC SAZU

ARHEOLOŠKI VESTNIK 59, 2008

Vsebina

Prazgodovinske dobe

Boštjan ODAR: Klinica Dufour iz Potočke zijalke

Neva TRAMPUŽ OREL in David J. HEATH: Bakrene najdbe z Ljubljanskega barja - prispevek k študijam prazgodovinske metalurgije

Anton VELUŠČEK in Katarina ČUFAR: Novoopredeljeni najdišči keramike z brazdastim vrezom na Ljubljanskem barju

Tjaša TOLAR, Katarina ČUFAR in Anton VELUŠČEK: Leseno toporišče kladivaste sekire s kolišča Stare gmajne na Ljubljanskem barju

Andrej GASPARI: Bronastodobno kolišče Mali Otavnik pri Bistri na Ljubljanskem barju

Borut TOŠKAN: Sesalska favna z bronastodobnega najdišča Mali Otavnik pri Bistri na Ljubljanskem barju

Janez DULAR: Mihovo in severni obronki Gorjancev v prvem tisočletju pr. Kr.
Priloga 1 (pdf) ¸

Petra VOJAKOVIČ: Starejšeželeznodobna gomila z Vrtičnjaka nad Tupaličami pri Preddvoru na Gorenjskem

Miha MLINAR, Rok KLASINC in Martina KNAVS: Zaščitne arheološke raziskave na Mostu na Soči leta 2001. Najdišča Maregova guna, Štulčev kuk in Plac

Hermann MÜLLER-KARPE: Britev iz mlajšega žarnogrobiščnega obdobja z Dolenjskega (Povzetek)

Paul GLEIRSCHER: O grobu bojevnika z mečem z Napoleonovega travnika nad Beljaškimi Toplicami (Povzetek)

Christoph GUTJAHR: Halštatski žgani grob z žaro iz Unterhausa pri Wildonu na Avstrijskem Štajerskem (Povzetek)

 

Rimska doba

Jure KRAJŠEK in Primož STERGAR: Keramika z rimskega svetiščnega območja v Podkraju pri Hrastniku

Branko KERMAN: Rakičanske Muzge - nova rimska vila v Prekmurju

 

Pozna antika

Ante ŠKEGRO: Mukurska škofija (Ecclesia Muccuritana) v Dalmaciji (Povzetek)

 

Srednji vek

Andrej GASPARI, Barbara NADBATH in Tomaž NABERGOJ: Grad na Gradišču nad Drago. Spanheimska utrdba na severozahodni meji gospostva?

 

Epigrafika

Julijana VISOČNIK: Vojaški napisi iz Celeje in njene okolice

 

Diskusija

Mihael BUDJA in Dimitrij MLEKUŽ: Poplavna ravnica Ižice in prazgodovinska kolišča

Danijel DZINO: "Iliri, ki so Kelti": Strabon in identitete "barbarov" iz Ilirika (Povzetek)

 

Ocene in prikazi

Marco Traverso: Esercito Romano e societa italica in eta imperiale I. I documenti epigrafici, 2006 (Julijana VISOČNIK)

Maria Federica Petraccia (ur.): Camillo Ramelli e la cultura antiquaria dell'Ottocento, 2006 (Marjeta ŠAŠEL KOS)

 

Bibliographia archaeologica Slovenica selecta

Bibliographia archaeologica Slovenica selecta (Tina MILAVEC)

Arheološki vestnik |  Uredništvo |  Informacije, naročila, cenik |  Iskalnik |  Številke na spletu |  Navodila piscem |  Avtorska izjava |  Recenzijski obrazec
Na začetek | Na vrh